ANDrenthe

12 oktober Bedrijfsbezoek Erik Huizing

Agrarische Natuur Drenthe organiseert samen met akkerbouwer Erik Huizing een bedrijfsbezoek op dinsdag 12 oktober te Buinen (Lindenlaan 26). Inloop is om 13.30 en het programma start om 14.00uur. De middag wordt omstreeks 16.00 uur afgesloten. Het bedrijfsbezoek is onderdeel van het congres Kansen van het GLB: de bodem als basis (12-14 oktober 2021, Oosterwolde).
Aanmelding is verplicht. Meld u op tijd aan, want vol=vol.

Bedrijfsbezoek E.J. Huizing, akkerbouwbedrijf gevestigd te Buinen (Lindenlaan 26).

Naast het telen van aardappelen, bieten en granen neemt het akkerbouwbedrijf sinds 2016 deel aan agrarisch natuurbeheer. Met een combinatie van akkerranden en wintervoedselakkers wordt een bedrage geleverd aan het biotoop voor akkervogels. Daarnaast wordt met behulp van bufferstroken langs watergangen bijgedragen aan de verbetering van de waterkwaliteit. In één van de percelen met agrarisch natuurbeheer is dit voorjaar, in het kader van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (verminderen perceelsemissie), mechanisch tegen onkruid bestreden door gebruik te maken van Spike Rotoweeder.

Erik Huizing nam deel GLB-pilot ‘’Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw’’ (2019-2021). Het doel van deze pilot was om met GLB-premies een vergroening voor elkaar te krijgen die boer, (agrarische)natuur en omgeving iets oplevert. In de pilot zijn maatregelen uitgevoerd die een bijdrage leveren aan thema’s biodiversiteit, water, bodem, klimaat en/of landschap.

Vanuit de landbouw is Erik vertegenwoordigd bij Gebiedsontwikkeling Hunze. De ambitie is om voor 2027 een beekdal te realiseren waarbij de inrichting voldoet aan de waterdoelstellingen (Kaderrichtlijn Water) en waarbij de landbouw een verbeterslag heeft gerealiseerd.

Op bovenstaande onderwerpen zal dieper worden ingegaan. Tevens zal een eerste schetst worden gegeven van de aanstaande ontwikkelingen in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid en de wijze waarop dit door Europa, Rijk, provincies, waterschappen en landbouw-/ en andere maatschappelijke organisaties wordt vormgegeven.

Congres: Kansen van het GLB

Kijk op https://toekomstbestendigboerennoordnederland.nl/ voor meer informatie over het congres. U kunt zich daar ook aanmelden voor andere bedrijfsbezoeken in Drenthe.
  • Marja Peltjes, samenwerking akkerbouw en melkveehouderij
  • Jappie Riedstra, Duurzame melkveehouderij
  • Erik Emmens, Boermarke Zeijen, samen bereiken we meer.
  • Ramon Klaassens, Proefbedrijf Valthermond.
facebook twitter