Nieuwe GLB en ANLb

Nieuwe GLB en ANLb

Disclaimer: Het nieuwe GLB is nog in ontwikkeling. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze pagina.

Op 1 januari 2023 is het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ingegaan. En daarmee is ook een nieuwe periode voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) gestart. We hebben kort op een rij gezet welke dingen voor u veranderen.

Het GLB bestaat uit drie onderdelen: basispremie, ecoregeling en ANLb. De basispremie kan u krijgen als u voldoet aan de conditionaliteiten. Met de ecoregeling kan u door het uitvoeren van eco-activiteiten een hogere premie verdienen per hectare. Via Agrarische Natuur Drenthe kan u een vergoeding ontvangen voor beheer dat u uitvoert voor het ANLb. Als u meedoet met agrarisch natuurbeheer moet u op de volgende dingen letten:

Check of u voldoet aan de conditionaliteiten

Sommige conditionaliteiten bestonden al, andere zijn nieuw zoals: bufferstroken langs sloten, gewasrotatie op bouwland en 4% niet-productief areaal. Op de website van RVO leest u alles over de conditionaliteiten. Let op: als u meedoet aan de ecoregeling of ANLb dan moet u zich al vanaf 2023 aan alle conditionaliteiten houden.

Voor het agrarisch natuurbeheer is het met name van belang dit u weet hoe u 4%-niet productief invult. Grond die hiervoor wordt ingezet, mag geen vergoeding krijgen via het ANLb. Als u niet voldoet aan de conditionaliteit 4%-niet productief areaal, kan het zijn dat maatregelen uit eco-activiteit of ANLb hiertoe worden gerekend. Dit kan effect hebben op uitbetaling van ANLb of ecoregeling.

Beslis welke beheermaatregel u in de ecoregeling uitvoert en welke via ANLb

Sommige eco-activiteiten zijn (bijna) gelijk aan de ANLb-beheermaatregelen. Bijvooorbeeld eco-activiteit bufferstrook langs bouwland en pakket 19 kruidenrijke akkerrand. U moet dan kiezen of u deze in ecoregeling opgeeft of ANLb.

Op de website van RVO leest u welke eco-activiteiten er zijn, welke activiteiten gestapeld mogen worden met ANLb en kunt u de simulatietool invullen voor de ecoregeling. In de simulatietool kan u aangeven welke percelen onder ANLb vallen door een vinkje te zetten.

Nieuwe beheerpakketten

Het ANLb is in hoofdlijnen niet veranderd. Wel zijn de vergoedingen voor veel beheerpakketten veranderd, pakketvoorwaarden geactualiseerd en zijn er enkele nieuwe pakketten bijgekomen. Het leefgebied dooradering (denk aan met name landschapselementen) wordt in een veel groter deel van Drenthe mogelijk. Dit alles bij elkaar betekent dat meer boeren in aanmerking kunnen komen voor ANLb, mits er meer budget komt.