Nieuwe GLB en ANLb

Nieuwe GLB en ANLb

Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van start. Dit betekent dat de huidige contracten per 31 december 2022 aflopen en we afspraken gaan maken voor de nieuwe periode. Deze start op 1 januari 2023 en loopt tot en met 31 december 2028. Op deze plek bundelen we alle informatie over het ANLb vanaf 2023. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zetten we dat hier op onze website.

Disclaimer: Het nieuwe GLB is nog in ontwikkeling. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze pagina’s

Wat verandert er in het GLB?

ANLb is onderdeel van het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid (GLB). Het GLB verandert per 2023, en dat heeft ook invloed op het ANLb. Het nieuwe GLB wil toekomstbestendig boeren sterker belonen. Binnen de GLB-subsidies is hier meer aandacht voor. Zo zijn er meer verplichtingen om in aanmerking te komen voor de basispremie. Een belangrijke verandering is de nieuwe ecoregeling. Met het uitvoeren van eco-activiteiten draagt u bij aan 5 doelen: klimaat, bodem, water, landschap en biodiversiteit.

In het Nationaal Strategisch Plan (NSP) staat de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB. Dit plan moet nog worden goedgekeurd door Brussel. Al met al verwacht men in de herfst de definitieve goedkeuring. Dus hier delen we de veranderingen en de nieuwe regelingen, laatst bijgewerkt 4 juli 2022.

Er kunnen dus nog wijzigingen komen, maar de contouren van het nieuwe GLB zijn wel helder. Het GLB wordt opgebouwd uit drie schillen. De binnenste schil is de basispremie. Om in aanmerking te komen voor die basispremie moet de agrariër voldoen aan de basisvoorwaarden (zogenaamde conditionaliteiten). Als de agrariër daaraan voldoet kan hij zelf bepalen of hij ook wil meedoen aan de vrijwillige ecoregeling. Voldoet hij aan de basisvoorwaarden dan kan hij ook kiezen voor maatregelen die in het ANLb passen.

Update GLB september 2022: LNV heeft aangegeven gebruik te willen maken van de mogelijkheid tot afwijking van eisen GLMC7 & GLMC8 (gewas­rotatie/​niet-produc­tief areaal) in 2023. Onderwerp van gesprek met de Europese Commissie is of deze afwijking ook geldt voor agrariërs die gebruik maken van ecoregeling of ANLb.

De Europese Commissie komt met een voorstel aan lidstaten om voor het jaar 2023 toe te staan dat er wordt afgeweken van de GLB-eisen met betrekking tot GLMC7 (gewasrotatie) en GLMC8 (niet-productief areaal) ten behoeve van de teelt van gewassen voor humane voedselproductie, dus geen gewassen voor veevoer. De teelt van maïs, sojabonen of hakhout met korte omlooptijd is niet toegestaan. Verder geldt de afwijking van GLMC8 alleen voor braakliggend land en niet voor andere niet-productieve elementen.

Het voorstel wordt nu voorgelegd aan de lidstaten en moet dan nog formeel ‘geadopteerd’ worden. Het is uiteindelijk aan de lidstaten zelf om wel of niet gebruik te maken van deze mogelijkheid.

De belangrijkste punten:

  • naar inschatting komt hiermee circa 1,5 miljoen hectare ‘vrij’ voor de teelt van gewassen voor humane voedselproductie; de teelt van gewassen die voor veevoer geteeld worden, zoals maïs en soja, wordt uitgesloten;
  • deze afwijking van de eisen is tijdelijk en geldt alleen voor 2023, en is daarnaast beperkt tot datgene wat ‘strikt noodzakelijk is’ om het issue van wereldwijde voedselzekerheid als gevolg van Ruslands “war of aggression” te adresseren;
  • in het voorstel staat aangegeven dat lidstaten die gebruik willen maken van deze mogelijkheid deelname aan de eco-regeling en het ANLb moeten ‘bevorderen’;
  • verder benadrukt de Europese Commissie dat zij volledig gecommitteerd is en blijft aan de doelen uit de Green Deal, want “ook de lange-termijn duurzaamheid van ons voedselsysteem is fundamenteel voor de voedselzekerheid”. Daarom is het van belang dat de transitie naar een weerbare en duurzame agrarische sector wordt voortgezet, in lijn met de ‘van-boer-tot-bord’-strategie, Biodiversiteitsstrategie en de Europese Natuurherstelwet die in de maak is.