Nieuws

Evaluatie weidevogelbeheer in het Drostendiep

Evaluatie weidevogelbeheer in het Drostendiep

Het Drents Collectief/ ANV Drenthe hield dinsdag 1 november de jaarlijkse evaluatieavond weidevogelbeheer in Erm. Voor deze bijeenkomst waren de 54 deelnemende grondeigenaren, de weidevogelvrijwilligers, de plaatselijke WBE’s en de terreinbeherende organisaties uitgenodigd.

De avond werd geopend door Koos Flinkert, portefeuillehouder leefgebied Open grasland van HDC. Gebiedscoördinator Jaap van Gorkum presenteerde de 35 aanwezigen daarna de resultaten van het broedseizoen 2016.

Drostendiep

Landelijk was het, na het slechte broedsucces van 2015, weer een slecht jaar. Onvoldoende weidevogeljongen werden vliegvlug. Per broedpaar zou per broedseizoen ongeveer 1 jong groot moeten worden om de oudersterfte te compenseren. In het Drostendiepgebied waren de resultaten redelijk goed, ook 2015 was hier minder dramatisch dan de landelijke trend liet zien..

Na de intensieve gezinsmonitoring in 2015 werd dit jaar gekozen voor de minder arbeidsintensieve alarmtelling.

Bij deze telling worden aan het einde van het broedseizoen, eind mei begin juni, twee gebiedsdekkende rondes gelopen. Hierbij worden alle waarnemingen genoteerd en in het bijzonder de vogels met jongen eruit gelicht (zie grafiek 2015 en 2016).

Galgaten

Het deelgebied Galgaten presteerde weer beter dan de voorgaande jaren. In deelgebied Dalen Zuid werden minder jongen groot, ook het aantal nesten was lager dan in 2015. De Broeklanden (cijfers nog niet binnen), Wilhelmoord, Deutlanden en Wachtum scoorden gelijkwaardig of iets minder dan in 2015.

Grutto in Drostendiep mei 2016

De door de vrijwilligers gevonden nesten op de niet-beheer-percelen lieten een positiever beeld zien dan in 2015. Er kwamen meer nesten uit, de predatie (het roven van nesten) viel duidelijk lager uit dan het voorgaande jaar.

Predatoren

De aanwezige wildbeheereenheden lichten de resultaten toe van de predatoren bestrijding. In 2016 mocht met behulp van de lichtbak worden gejaagd. Een voorzichtige conclusie kan zijn dat de bestrijding een positief uitwerkt op het broedsucces.

Robert Pierik, lid van de initiatiefgroep waterhuishouding Drostendiep, gaf een toelichting op de toekomstige wateringrepen in het gebied. Komend jaar worden samen met de grondeigenaren en betrokken partijen plannen gemaakt worden voor het deelgebied Broeklanden. Hierbij wordt rekening gehouden met de weidevogeldoelstelling in dit gebied.

Gebiedscoördinator Jaap van Gorkum  lichtte na de pauze onder andere de contracten 2017 en het Drentse reddingsplan voor de weidevogels toe. Afsluitend een film getoond over de geslaagde weidevogelaanpak op Marken.