Nieuws

Extra impuls voor behoud akker- en weidevogels

Extra impuls voor behoud akker- en weidevogels

Provincie Drenthe heeft ruim twee miljoen euro extra Europees geld beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling ‘Agrarisch Natuurbeheer 2019-2021’. Gedeputeerde Henk Jumelet: ‘We weten dat de biodiversiteit onder druk staat. Met deze forse financiële bijdrage dragen we bij aan het versterken van de leefgebieden van flora en fauna.’

Dit biedt mogelijkheden voor boeren die hun akkerland willen gebruiken voor een voedselrijker gebied voor akkervogels, zoals patrijs, gele kwikstaart en veldleeuwerik door bijvoorbeeld het inzaaien van braakstroken. De subsidieregeling verloopt via de coöperatie Agrarische Natuur Drenthe (AND).

De subsidieregeling is onderdeel van het landelijke subsidiestelsel ‘Natuur- en Landschapsbeheer’, bedoeld voor behoud en de ontwikkeling van agrarische natuurgebieden en landschappen. Het bedrag is beschikbaar gesteld voor de komende drie jaar, 650.000 euro per jaar.

Jumelet: ‘Deze regeling sluit ook aan bij eerdere oproepen van Provinciale Staten om ons sterk te maken voor behoud van onder andere boerenlandvogels en vlinders. Om daadwerkelijk het verschil te maken heb je de hele keten nodig: ecologie en economie. Onze inzet is en blijft erop gericht om op die samenwerking te versterken.’

Tussenpersoon
Agrarische Natuur Drenthe treedt op als tussenpersoon tussen overheid en agrarisch ondernemer. Zij organiseert als collectief het agrarisch natuurbeheer in Drenthe. Boeren kunnen bij AND de subsidie aanvragen. Voorzitter Henk van ’t land: ‘Het is goed dat boeren naast het bedrijfsmatige ook aandacht hebben voor natuur en landschap. Door middel van deze subsidie worden zij gesteund en zorgt AND ervoor dat het zo efficiënt mogelijk wordt georganiseerd.’

Drentse soorten
In Drenthe ligt de focus op behoud van vogelsoorten als de patrijs, kievit en veldleeuwerik in grote open akkerbouwgebieden in bijvoorbeeld de Veenkoloniën.
Ook is er aandacht voor de leefgebieden van vogels als de geelgors en insecten (vlinders) door juist in de kleinschalige gebieden in het esdorpenlandschap maatregelen te nemen. Het beheer van landschapselementen en de aanleg van kruidenrijke stroken langs percelen zorgen ervoor dat deze soorten goed gedijen.