Nieuws

Patrijs voor het eerst in ieder werkgebied waargenomen

Patrijs voor het eerst in ieder werkgebied waargenomen

In navolging van 2018 en 2019 is voor het leefgebied Open Akkerland in 2020 opnieuw de zogenoemde beheermonitoring uitgevoerd. Het doel van de monitoring is het volgen van de effectiviteit van het akkervogelbeheer. In de maanden mei, juni en juli is in drie telrondes gemonitord op aanwezigheid van (akker)vogels als geelgors, veldleeuwerik en patrijs. In 2020 is voor het eerst in elk werkgebied de patrijs waargenomen. De soort blijkt behoorlijk kieskeurig en wordt vrijwel alleen gezien in beheereenheden met een duidelijk open pioneerstructuur.

In totaal zijn er 115 verschillende soorten waargenomen, waarbij de top 3 wordt gevuld met de gele kwikstaart, gevolgd door de veldleeuwerik en geelgors. De gele kwikstaart haalde de hoogste dichtheden in het werkgebied Valthermond. De combinatie van wijken en aangrenzende akkerranden draagt hier aan bij. Opvallend was dat er minder kieviten (sinds enkele jaren ook een doelsoort voor open akkerland) zijn waargenomen dan voorgaande jaren. Mogelijk heeft de voorjaarsdroogte hier een rol in gespeeld.

Naast de doelsoorten is een groot aantal soorten waargenomen die verwacht mogen worden in Drenthe en die geen directe binding hebben met het agrarisch natuurbeheer. Het gaat om bijvoorbeeld wespendief, raaf, matkop of nachtegaal die gebonden zijn aan andere leefgebieden zoals loof- of naaldbossen. Deze soorten zijn aangetroffen in de telbuffers om het beheer heen en illustreren mooi de diversiteit en verscheidenheid van het Drentse landschap.

Tot slot zijn ook de zomertortel, grote karekiet en grauwe klauwier waargenomen. Zij worden omschreven als schaarse en zeldzame soorten. Voor de grauwe klauwier is, in tegenstelling tot de patrijs, verruiging van de beheereenheid een absolute voorwaarde. Er werd gebruik gemaakt van de topjes van de bloeistengels in de Pastinaak om daarvandaan op vliegende insecten te jagen. Voor de Grauwe Klauwier zeer kenmerkend gedrag. Beide vogels bevonden zich niet ver van elkaar vandaan langs de Kanaalstraat ten zuiden van Westdorp in het werkgebied Eesergroen.

Het voornemen is om de tellers die de beheermonitoring uitvoeren een presentatie te laten verzorgen komend najaar. U ontvangt hierover meer informatie.

Meer informatie hierover en de resultaten van beheerjaar 2020 zijn te vinden op onze website.