ANDrenthe

Inschrijven project Bloemrijke Akkers 2019


Net als voorgaande jaren gaat Agrarische Natuur Drenthe weer samen met natuurliefhebbers bloemrijke akkers aanleggen in heel Drenthe.


Het project Bloemrijke Akkers wordt mogelijk gemaakt door gemeenten in Drenthe, provincie Drenthe en een aantal deelnemende bedrijven. De projectleiding is in handen van Agrarische Natuur Drenthe.
Via het formulier op de website kan men zich opgeven voor het project voor dit jaar. Deelname vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanmelding, waarbij deelnemers van voorgaande jaren voorrang hebben. Deelnemers dienen minimaal 0,25 hectare op te geven en maximaal 0,5 hectare.

Coördinaten
Voordat een deelnemer het aanmeldformulier invult is het belangrijk dat men eerst de X,Y-coördinaten op Google Maps opzoekt en opschrijft (coördinaten bepalen). Deze coördinaten vult u vervolgens in op het aanmeldformulier. Wanneer men hulp nodig heeft bij het vinden van de X,Y-coördinaten, dan helpen wij u zonodig verder, tel: (0592)700230.
De vergoeding voor het project is 450 euro per 0.5 hectare inclusief 5 kilo zaaizaad. Als een deelnemer een ander mengsel wil inzetten, dan is dit in overleg mogelijk en zullen er specifieke afspraken over worden gemaakt.

flowers-1000

Subsidie voor bufferstroken in stroomgebieden van Drentsche Aa en Hunzedal

Voor de drinkwaterzuivering is het van belang dat het oppervlaktewater zo min mogelijk verontreinigingen bevat. Dit is de reden dat provincie Drenthe en de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest het budget voor bufferstroken langs watervoerende sloten hebben uitgebreid. Agrarische Natuur Drenthe is uitvoerder van dit project.

Deze bufferstroken bestaan uit kruidenrijke akkerranden van 3 tot 4 meter breed, die niet worden bemest of bespoten. Hierdoor is er minder drift van gewasbeschermingsmiddel in de omliggende sloten en spoelen nutriënten minder uit. Door de aanleg wordt de natuurlijke plaagbeheersing vergroot en tegelijkertijd vinden onder andere insecten en akkervogels er hun voedsel.
De vergoeding voor de bufferstroken is 1.711,50 euro per hectare per jaar.
Heeft u interesse om bufferstroken aan te leggen langs watervoerende sloten? Kijk dan of uw percelen binnen de begrenzing van de werkgebieden van de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest (in groen en paars aangegeven).

Opgave voor 15 maart
Bij interesse in deelname kunt u zich voor 15 maart aanstaande opgeven door contact op te nemen met Mark Schrale, tel: (0592) 201 336 of Janneke Vedder, tel: (0592) 201 333. Graag gaan zij in gesprek om de mogelijkheden voor uw bedrijf door te nemen.

fietstocht
Foto: Nationaal Park Drentsche Aa

Het ANLb en de Gecombineerde Opgave

Agrarische Natuur Drenthe heeft op een rij gezet hoe om te gaan met de ANLb-overeenkomst in relatie tot de Gecombineerde Opgave en betaalverzoek.
In dit document staat alle relevante informatie voor ANLb-deelnemers .

Extra steun voor akker- en weidevogels

Het is niet goed gesteld met akker- en weidevogelpopulaties in Nederland. Ook in Drenthe laten veel kenmerkende boerenlandsoorten zoals Grutto, Wulp en Veldleeuwerik een neerwaartse trend in aantallen zien.

Om deze negatieve trend te keren is via het Plattelands Ontwikkeling Programma (POP) landelijk 9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor fysieke investeringen in het land. Agrarische Natuur Drenthe heeft maatregelen voorgedragen die kunnen worden gesubsidieerd via POP3 . Daarvoor zijn twee plannen opgesteld: één voor weidevogels en één voor akkervogels.
De plannen zijn erop gericht om het leefgebied van akker- en weidevogels te verbeteren door een gerichte aanpak van de bekende knelpunten. Zo wordt de openheid van het landschap geborgd in weidevogelgebieden en worden delen van het land onder water gezet zodat er meer geschikt foerageergebied komt.
In akkerlandgebieden worden meer struiken en bosjes aangelegd, zodat akkervogels goed kunnen schuilen en broeden, terwijl aangelegde keverbanken meer voedsel verschaffen.

Innovatieve technieken
Ook de bescherming van vogels moet met de tijd meegaan. Innovatieve technieken bieden vernieuwde kansen om vogels snel en efficiënt te detecteren, zodat werkzaamheden op het land tot minder slachtoffers leiden. Zo is een landelijk project voor drones opgezet. Met behulp van warmtedetecterende software kunnen die kuikens en nesten in het veld opsporen. Daarnaast worden landbouwmachines van zogenaamde wildredders voorzien die geluid uitzenden dat dieren verjaagd van het land, zodat ze gespaard blijven bij bijvoorbeeld maaien.

Samenwerking
De maatregelen kunnen alleen tot stand komen via een samenwerking met agrariërs, vrijwilligersorganisaties, terreinbeheerders en overheid. Agrarische Natuur Drenthe heeft vanaf het begin van het project deze partijen betrokken bij de gebiedsselectie en het opstellen van de uit te voeren maatregelen. Hierdoor bleek al snel dat het draagvlak groot is en agrariërs graag meewerken aan de maatregelen om akker- en weidevogels te behouden.

IMG_3543
Weidevogelexcursie in het Drostendiepgebied.

Uit het algemeen bestuur van 30 november

• Niet productieve investeringen

Het algemeen bestuur zegt zeer tevreden te zijn met de POP3-aanvraag en de onderliggende projectplannen waarin een goed beeld van AND en haar taken is geschetst. Wat betreft de instandhouding van akker- en weidevogels zijn de projectplannen geschreven vanuit drie criteria.
- kwaliteit leefgebieden;
- goed predatiebeheer;
- vermindering verstoring en verbeteren bescherming.
Ook de andere deelnemers in het programma hebben inmiddels laten weten in grote lijnen achter de plannen te staan. De subsidieaanvraag is eind januari ingediend bij RVO. De beschikking wordt rond de zomer verwacht. Een deel van de uitgaven voor dit broedseizoen gebeurt op basis van voorfinanciering door de provincie.

Bezwaarschrift tegen ontheffing inzake verwilderde katten

Het bezwaarschrift van AND tegen de door de provincie gegeven ontheffing voor het terugzetten van behandelde verwilderde katten is niet ontvankelijk verklaard. Dit lot heeft overigens alle bezwaarmakers getroffen. Op basis van de ontheffing worden gevangen verwilderde katten na sterilisatie en als geen domesticatie mogelijk blijkt, weer in het vanggebied uitgezet.
Het bestuur vraagt te onderzoeken, al dan niet met andere partijen, of het zinvol is tegen deze niet-ontvankelijkheid in beroep te gaan zodat de kwestie ook inhoudelijk aan de orde kan komen. Ook vindt het bestuur dat aan de schade die verwilderde katten toebrengen aan weidevogels meer ruchtbaarheid moet worden gegeven.

Flink meer plas-draslocaties in Drenthe

Drentse deelnemers aan het ANLb met open grasland lopen steeds vaker warm voor de aanleg van plas-draslocaties. Waren er vorig jaar nog negen van dit soort voorzieningen voor weidevogels, in 2019 groeit dat aantal door tot vijftien. Alle locaties worden dit jaar ook voorzien van pompen op zonne-energie.

De hoeveelheid plas-dras in Nederland die wordt gerealiseerd via het agrarisch natuur- en landschapsbeheer neemt ieder jaar toe. In 2016 was dat nog een kleine 350 hectare, in 2018 was dat 400 hectare en in 2019 wordt 465 hectare grasland tijdelijk onder water gezet.
Boeren bij 34 van de 40 agrarische collectieven doen mee aan deze waardevolle vorm van weidevogelbeheer.

plasdrassie
Een nieuwe plas-dras in aanleg bij Holsloot.

‘Agrarisch natuurbeheer is een volwaardige tak geworden’

Jan Trip uit Emmen is Klazien Nieboer opgevolgd als penningmeester in het bestuur van Agrarische Natuur Drenthe. Trip is boerenzoon en sinds 1990 werkzaam in de agrarische accountancy.

Jan Trip (53) is al zijn hele werkzame leven actief als accountant en administratieconsulent voor agrarische bedrijven in Zuidoost-Drenthe. Als bedrijfsadviseur voor Flynth Accountants komt hij bijna dagelijks bij boeren om de boekhouding door te spreken.
‘Met drie jongens kon er bij mijn ouders thuis in Eerste Exloërmond maar één het boerenbedrijf overnemen. Ik kon goed leren en ging uiteindelijk naar de Heao.’ Zijn broer Willem Trip boert nu op het bedrijf en is ook deelnemer in het ANLb.
Vooral de dynamiek in de agrarische sector spreekt Trip aan. ‘Bij Flynth werken we ook voor het MKB, maar dat is toch een heel ander wereldje. Ik spreek als boerenzoon ook de taal van de boeren. Mijn motto is zo weinig mogelijk belasting betalen en zorgen dat de boekhouding op orde is, zodat de ondernemer de goede beslissingen kan nemen. Daarbij denk ik ook mee over de toekomst van het bedrijf.’

Groeipotentie
Ondanks dat zijn tijd schaars is vond Trip het mooi om te worden gevraagd als penningmeester van AND. ‘Het is een organisatie met groeipotentie en dynamiek. Daarnaast heb ik zo’n functie nog nooit gehad.'
Van een afstandje ziet Trip het agrarisch natuurbeheer zich verder ontwikkelen. ‘Agrarisch natuurbeheer is van een activiteit voor liefhebbers uitgegroeid tot een volwaardige bedrijfstak. Je zie ook dat ondernemers heel bewust meedoen: ze kijken naar het verdienmodel, maar hebben ook oog voor natuur.’

Doeners
Trip zegt met een gerust hart in zijn functie als penningmeester te zijn gestapt. ‘Ik zie dat de financiën van AND op orde zijn. En de manier van besturen staat mij aan. Het is geen praatclub, maar een organisatie van doeners.’
HT-AND19062727
Penningmeester Jan Trip van Agrarische Natuur Drenthe

Agenda

4 maart Top Soil 'Duurzame waterkwaliteit in Drenthe'

In de beken Hunze en Drentsche Aa voeren we een project uit: TOP SOIL ‘Duurzame waterkwaliteit Drenthe’. In deze bijeenkomst gaan we in overleg met landeigenaren en agrariërs in het gebied. Locatie: Gieterstraat 45, Rolde. Tijd: 20.00 tot 22.00 uur. Aanmelden

11 maart Bodemmiddag

Meer kennis van de bodem in al zijn facetten is een must als het gaat om de vitaliteit van het agrarisch bedrijf. Genoeg redenen om hier, aan het begin van het groeiseizoen, de nodige aandacht aan te besteden. Tijdens de bodemmiddag wordt ingegaan (aan de hand van een aantal bodemkuilen) op zowel de chemisch-fysische als de biologische kant van de bodem. De bijeenkomst kan interessant zijn voor zowel akkerbouwers als melkveehouders. Locatie: ’t Kompas, Noorderdiep 211 in Valthermond. Tijd: 13:30 tot uiterlijk 16:30 uur. Aanmelden kan via rieke@innovatieveenkolonien.nl

15 maart BoerenNatuurdag Blik Vooruit!

Landelijke manifestatie voor deelnemers aan het ANLb. Georganiseerd door en voor collectieven. Hier kunt u kaarten kopen voor BoerenNatuurdag – Blik vooruit! Voor betrokkenen bij een collectief geldt een ledentarief van 25 euro, reguliere kaarten kosten 50 euro. Locatie: De Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk. Tijd: 09.00 tot 17.00 uur.

facebook twitter