ANDrenthe

Inmiddels vijftien plas-draslocaties in Drenthe

Op vrijdag 3 mei werd bij de Eldijksbrug in het beekdal van het Drostendiep bij Dalen een nieuwe weidevogelpoel officieel in gebruik genomen. Eerder dit jaar is de poel aangelegd en voorzien van een automatische waterpomp.

Dat gebeurde op het land van veehouder Bert Kuipers in Den Hool. Kuipers beheert inmiddels twee van deze weidevogelpoelen via een speciale regeling.

Drenthe telt vijftien speciale weidevogelpoelen op boerenland. Dat zijn er zeven meer dan vorig jaar. De plas-draslocaties spelen een centrale rol in het gezamenlijke plan van aanpak van Drentse natuurbeheerders om de leefgebieden van akker- en weidevogels te verbeteren. De populaties beschermde weide- en akkervogelsoorten als kievit, wulp en grutto gaan de laatste jaren sterk in aantal achteruit.

De aan de regeling voor agrarisch natuurbeheer deelnemende boeren krijgen via Agrarische Natuur Drenthe een vergoeding voor het opbrengstverlies aan gras en voor het werk dat zij verrichten aan het beheer van de weidevogelpoelen. Het beheer van de legsels gebeurt in samenwerking met vrijwilligers van Landschapsbeheer Drenthe.

Drassige bodem

De plas-draslocaties worden in het vroege voorjaar klaargemaakt zodat er een laagje water op kan staan met hier en daar droogvallende delen. Dit biedt weidevogels een ideaal foerageergebied omdat ze zo makkelijk met de snavel in de drassige bodem op zoek kunnen naar voedsel.
Iedere vogelpoel wordt voorzien van een automatische waterpomp op zonne-energie, zodat het waterniveau op peil blijft. Het grasland er omheen wordt op zijn vroegst op 1 juni gemaaid, aan het einde van het broedseizoen.
Drenthe
Voor weidevogelbeheer is in Drenthe een doelgebied ter grootte van 2.600 hectare opengesteld. Daar is in 2019 voor 665 hectare aan weidevogelbeheer afgesloten. Een kwart van het doelgebied valt daarmee inmiddels onder het agrarisch natuurbeheer. Naast weidevogelbeheer is in Drenthe nog voor 1.450 hectare beheer afgesloten voor akkervogels en landschapselementen.
Overzicht plas-dras
Plas-dras1
Een twintigtal belangstellenden kwam af op de ingebruikname van de weidevogelpoelen in het Drostendiep.

Weidevogelbeheer past een boer


We zitten nu, begin juni, midden in het weidevogelseizoen: rust en voedsel voor de jongen, natte voeten en natuurlijk predatiebeheer. In het werkgebied van Agrarische Natuur Drenthe zijn door de Provincie gebieden geselecteerd waar ondernemers ‘weidevogelbeheer-pakketten‘ kunnen afsluiten.
Het doel is duidelijk: de weidevogelstand in de benen houden. En dat kan alleen in het landbouwgebied wanneer er ondernemers zijn die naast hun hoofdactiviteit ook oog hebben voor natuur op hun landerijen. En actief een aangepast beheer willen uitvoeren waarvoor -via AND - vergoeding beschikbaar is uit Europees geld.
Een van die gebieden is het Drostendiep (Dalen/Coevorden) waar al jaren een groep enthousiaste boeren actief is met weidevogelbeheer. Door de jaren heen is er aardig wat gewijzigd aan de regels rondom het beheer en de vergoedingen, maar de groep gaat gestaag door en de weidevogels mogen er graag komen.
Inmiddels zijn er meer belangstellenden dan dat er geld beschikbaar is. Dat geld - de beheervergoeding - is als het ware een betaling voor een geleverde dienst. De laatste jaren is die vergoeding verbeterd, mede door minder overhead. En dat komt onder andere weer door een efficiëntere administratieve organisatie. Maar het begint allemaal met de ondernemer die er ‘oog’ voor heeft, en plezier en besef dat er in het landelijk gebied ook ruimte moet zijn voor natuur en landschap.
Om het beheer te optimaliseren, heeft AND via een subsidieregeling maatregelen voorgesteld die zijn opgepakt door de ondernemers in het Drostendiep. Zo zijn weidepompen op zonne-energie aangeschaft. Die pompen zorgen er voor dat kleine plas-drasgebieden een stabiel waterniveau hebben waar doortrekkende vogels, maar ook in de buurt broedende weidevogels, een noodzakelijke rustplek vinden.
Op 3 mei was er een klein officieel moment om ook deze kwaliteitsverbetering in de praktijk te bekijken. En inderdaad vele kieviten, grutto’s, gele kwikstaarten, kleine steltlopers, etc. hadden de plas-dras gevonden en voedden zich veilig op een locatie vlak naast een doorgaande weg!
Ik zal u niet vermoeien met de ellendige ambtelijke ondoorzichtige procedures die zo’n subsidietraject met RVO oplevert; velen van u kennen RVO ook…..
Waar je wel energie van krijgt is het gesprek met de deelnemende boeren aan plas-dras en het antwoord op de vraag: waarom doe je dit?
Antwoord: ‘Ik vind het machtig mooi en rij op m’n tractor hier wat langzamer om te zien hoeveel vogels er nu weer op de plas zitten’.
Kijk, daar doen we het voor en zijn we trots op.

Henk van ’t Land,
voorzitter AND
HT-AND19062722

Beheer voor knoflookpad lijkt aan te slaan

Eind april hebben vrijwilligers van Ravon, de reptielen en amfibieënvereniging in Nederland, een inventarisatie uitgevoerd naar de populatie knoflookpadden op het ijsbaanterrein bij Valthe.

Tijdens de telling, in de late avond van 23 april, werden bij de zeven poelen op die locatie een achttal exemplaren aangetroffen. Ook werd via een onderwatermicrofoon het geluid opgepikt van nog meer roepende mannetjes. Tijdens het paarseizoen is de kans op waarnemingen het grootst.

De drie tellers waren er op uitnodiging van AND-bestuurder Jan Reinier de Jong. Hij nam drie jaar geleden het initiatief voor de aanleg van speciale zones om het leefgebied van de knoflookpad te verbeteren. Hij is dan ook heel tevreden met het telresultaat van de Ravon-vrijwilligers. 'Het is goed om als deelnemende boer te weten waar je het voor doet.'

De waarnemingen van die avond overtroffen alle verwachtingen omdat de padden doorgaans heel moeilijk zijn op te sporen. 'Ik had ze in de afgelopen drie jaar nog niet gezien, en ook de mensen van Ravon vonden het heel bijzonder. Je moet dan ook geluk hebben met het weer, als het te koud is vind je ze niet', vertelt De Jong.

Verbindingszones

Voor het knoflookpaddenproject hebben vijftien ANLb-deelnemers rond Valthe bij elkaar zo'n 11 kilometer aan verbindingszones aangelegd; akkerranden van 3 tot 6 meter breed die knoflookpadvriendelijk worden beheerd. Via de zones kunnen de beschermde dieren zich makkelijker verspreiden.
knoflookpad Valthe (JRdJ)

Eerste Keverbanken aangelegd in Drenthe

Om de leefomgeving voor akkervogels te verbeteren worden, naast de inzet van agrarisch natuurbeheer, ook andere inrichtingsmaatregelen getroffen. Een voorbeeld van zo´n type maatregel is de keverbank. Dit voorjaar is de eerste keverbank in Witteveen aangelegd.

Een keverbank is een verhoogde rug van ongeveer 50 centimeter hoog en 3 meter breed. Aan een van de kanten ligt een braakstrook van 3 meter breed. De keverbank wordt ingezaaid met polvormende overblijvende grassen zoals Kropaar, Timotheegras, Roodzwenkgras en een variatie aan meerjarige kruiden. De keverbank is daarmee een geschikte habitat voor insecten en spinnen. En daarnaast een uitstekende overwinteringslocatie omdat hij hoger en droger is en in het voorjaar eerder opwarmt.
De aanwezigheid van insecten vormt een belangrijke voedselbron voor akkervogels en speciaal voor jonge vogels in de eerste weken van hun bestaan.

Agrarische Natuur Drenthe werkt aan het realiseren van meer keverbanken in gebieden waar relatief veel akkervogels voorkomen.
Keverbank

Schoon Erf, Schoon Water

Voor deelname aan het DAW-project: Schoon Erf, Schoon Water, is nog ruimte voor deelname.

Bent u agrariër of loonwerker in de Drentse Veenkoloniën in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa's? En werkt u met gewasbeschermingsmiddelen op uw erf? Dan kunt u deelnemen aan een DAW-project dat erop is gericht om erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

Deelnemers worden (gratis) geadviseerd over welke maatregelen u zou kunnen nemen om aan de gewenste situatie te voldoen. Voor bovenwettelijke maatregelen kunnen zij 40 procent subsidie krijgen, tot een maximum van 14.000 euro per onderneming.

Maatregelen die in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld een zuiveringssysteem voor afvalwater en de aanleg van een vul-en wasplaats.

Kijk voor meer informatie op:

Agenda

29 juni Wandeling in Eexterveld door Nationaal Park Drentsche Aa
Aanvang: 10:00
Meer informatie vindt u hier

13 juli Excursie door Nationaal Park Drentsche Aa
Locatie: kantoor Agrarische Natuur Drenthe in Rolde
Aanvang: 9:30 uur
Opgave: https://www.drentscheaa.nl

11 september Lezing Agrarisch Natuurbeheer bij IVN Zuidlaren
Locatie: Ludinge 4, Zuidlaren
Aanvang: 20:00
Meer informatie vindt u hier

Kijk ook eens op de Facebook-pagina van Agrarische Natuur Drenthe of volg ons op Twitter: @ANDrenthe.
facebook twitter