ANDrenthe

TOEKOMSTIGE KOERS


Agrarische Natuur Drenthe (AND) is destijds opgericht om in Drenthe de nieuwe werkwijze van het collectief-uitvoeren van Agrarisch natuurbeheer (ANLB) vorm te geven. De afspraken gelden tot en met het seizoen 2021 (GLB-periode), met uitbetaling in het vroege voorjaar van 2022. En wat dan?

Over die vraag heeft de organisatie nagedacht en alle fases van dat nadenken zijn gedeeld met respectievelijk: het AB, de ledenraad, de medewerkers, de leden en externe betrokkenen. Uiteindelijk zijn alle ontwikkelingen, mogelijkheden, verwachtingen en uitgangspunten samengebracht in 1 document: het Koersdocument. Zo is inmiddels duidelijk dat de huidige GLB-periode naar alle waarschijnlijkheid met twee jaar wordt verlengd. Volgens de minister bevalt het ANLB goed en zij is van mening dat het ANLb ruimer vorm moet krijgen in de komende GLB-periode. Dus….. waar we eerst hard aan de slag waren gegaan voor een proef van zes jaar (zonder toezeggingen op vervolg), gaan we nu uit van nog tien jaar vanaf nu! En dat betekent nogal wat voor: je organisatie, je financiering, je strategische positie in het landelijk gebied.

Bovendien lijkt het er op dat een deel van de betaalrechten in het nieuwe GLB gekoppeld gaan worden aan zogenaamde ‘eco-regelingen’, dat wil zeggen dat voor het verkrijgen van een deel van de betaalrechten wordt verwacht dat er op het bedrijf bepaalde maatregelen worden genomen gericht op bodem, water, milieu, landschap en biodiversiteit. Ministerie en LTO vinden dat de collectieven, die dichtbij boerenbedrijven staan, dat soort maatregelen kunnen begeleiden. Dus…… een ruimere taak voor de collectieven.
Ook regionaal komen er steeds meer beleidsinitiatieven zoals de Regiodeal Noord-Nederland, de Drentse Agenda Boer-Burger Biodiversiteit, maar ook ketenactiviteiten die inhaken op het werk van AND. Dus…meer projecten.

Wanneer je dit alles op een rij zet dan is duidelijk dat AND toch ook maar een gewone gangbare onderneming is die zijn strategische koers naar de toekomst moet bepalen, want zonder dat ben je binnen de kortste keren stuurloos.

Onze toekomstige koers in steekwoorden:
  • AND is en blijft een organisatie voor boeren, en werkt ten behoeve van een economische gezonde en duurzame landbouw, met het ANLB als kern
  • Wij zijn partner op gebiedsniveau en de schakel naar individuele ondernemers: faciliteren/adviseren
  • Wij zijn de ‘matchmaker’ bij regelingen, voeren die uit, delen kennis
  • Wij zijn de vanzelfsprekende samenwerkingspartner voor overheden, waterschappen, gebiedspartners en ketenpartijen in Drenthe
  • Maar boven al werken wij vol trots en vertrouwen voor ALLE BOEREN IN DRENTHE.
Heldere koers lijkt mij,

Henk van ’t Land
Voorzitter AND
HT-AND19062722

Aanplanten struweel ter verbetering biotoop (akker)vogels.

In 2020 bestaat de mogelijkheid om (kosteloos) via Agrarische Natuur Drenthe struweel aan te schaffen en te poten. Struweel is een mooie aanvulling op agrarisch natuurbeheer om het leefgebied van (akker)vogels te verbeteren. Onder andere geelgorzen, kneuen en patrijzen profiteren van de aanwezigheid van struweel. Het struweel dient als schuil- en nestplaats en voedselbron voor vogels. Het gaat om planten die laag blijven om het landschap open te houden. Voorbeelden zijn: Gelderse roos, vlier, hondsroos, lijsterbes, krent en meidoorn.

Voor meer informatie en advies kan u contact opnemen met Bert Hoefsloot
Geelgors in struweel
Geelgors (foto Pixabay)

10 februari lezing Peter Harry Mulder en Otto Willem Eleveld

Workshop: Natuurinclusief boeren. Wat zijn de mogelijkheden?

De lezing van maandag 10 februari staat in het teken van natuurinclusief boeren. Akkerbouwers Peter Harry Mulder (Muntendam) en Otto Willem Eleveld (Hooghalen) zijn op dit gebied echte pioniers. Beide heren proberen op een zo natuurvriendelijk mogelijke manier te werken. In beide ondernemingen maakt agrarisch natuurbeheer hier onderdeel van uit. Hun motto is: Leren door te doen, met vallen en opstaan.
Voor meer informatie en aanmelding klik hier.

Uitbetaling ANLb 2019


Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft op 30 januari 2020 beheergeld van beheerjaar 2019 uitbetaald aan AND. Dit is goed nieuws. Nadat wij de specificatie van de betaling van RVO hebben verwerkt, zullen we uiterlijk begin maart de beheervergoeding aan u overmaken. Om de betalingen zo soepel mogelijk te laten verlopen en het risico op kortingen te verminderen vragen we om uw hulp:
  • Neem de door ons ingetekende ANLb-percelen over in uw perceelsregistratie. Indien percelen met een ANLb-beheerpakket niet zijn ingetekend in ‘Mijn percelen’, ontvangen wij als collectief geen vergoeding voor het gevoerde beheer. Dat betekent vervolgens ook dat wij u geen beheervergoeding kunnen uitkeren. Via dit filmpje kunt u zien hoe u de intekening van een perceel kunt overnemen zoals deze door ons is ingetekend. Let op! Landschapselementen binnen het ANLb dienen ook opgegeven te worden in ‘Mijn percelen’.
  • Geef een machtiging af aan AND voor het raadplegen van uw percelen. Door de machtiging kunnen wij de actuele registratie van uw percelen in ons systeem inzien zodat we het beheer beter kunnen afstemmen op uw bedrijfspercelen uit ‘Mijn percelen’. Dit voorkomt administratieve kortingen. Als u ons nog niet heeft gemachtigd volg dan het stappenplan “Afgeven machtiging Mijn Dossier”. Voor een uitgebreide handleiding, klik dan hier.

Evaluatie Plan van Aanpak Akker- en Weidevogels (2017-2019) - samen groeien naar een totaal aanpak

In acht gebieden in Drenthe is de afgelopen drie jaar door partijen uit het Ermberaad samengewerkt om de akker- en weidevogelpopulaties ('boerenlandvogels') in Drenthe te behouden en te herstellen. Uit de evaluatie blijkt dat in de hoofdlijnen de trend voor akkervogels positief is terwijl de trend voor weidevogels sterk wisselt per soort. Een periode van drie jaar is (te) kort …
Meer lezen

Samenwerking leidt tot meer vertrouwen in agrarisch natuurbeheer

Het collectief organiseren van agrarisch natuurbeheer heeft een positief effect op het vertrouwen tussen betrokkenen en een positievere houding ten opzichte van het beleid. Dat concluderen onderzoekers van Wageningen University & Research nadat zij een van deze collectieven, Agrarische Natuur Drenthe (AND), de afgelopen twee jaar onder de loep namen. Zij baseren hun conclusies op gesprekken met boeren, AND-medewerkers, ambtenaren …
Meer lezen

Interview: Van hobby naar maatschappelijk belang

Er hangt een dichte mist boven het veld. Uit het niets vliegt een groep vogels op uit het veld richting de eikenbomen die aan de weg staan. Door het keukenraam kijken we uit over een wintervoedselakker. We zitten aan een kleine tafel. In de woonkamer is meer ruimte maar het lijkt Adriaan beter om in de keuken te gaan zitten …
Meer lezen

Henk Stuut gestopt als bestuurder bij AND

Henk Stuut
Tijdens de Ledenraadsvergadering van 11 december jongstleden heeft Henk Stuut afscheid genomen van het Algemeen Bestuur van AND. Voor Henk is een einde gekomen aan een lange periode van bestuurlijke activiteiten binnen het collectief en eerder binnen de agrarische natuurvereniging en Stichting Boeren met Uitzicht. Henk gaf tijdens het afscheid aan nog steeds veel plezier te beleven aan het besturen, maar vindt het belangrijk dat er dynamiek blijft in het bestuur. Daarom wil hij derden een kans geven om actief te besturen.
Naast bestuurder is Henk zelf al lange tijd actief in het agrarisch natuurbeheer. In 2007 begon het project Actief Randenbeheer Drenthe. Niet lang daarna volgden de akkerranden langs de wijken en de wintervoedselakkers. Deze beheermaatregelen past Henk als deelnemer nog steeds toe op zijn bedrijf om hiermee een bijdrage te leveren aan het biotoop voor (akker)vogels.
Naast het agrarisch natuurbeheer was Henk betrokken bij het project Praktijknetwerk Waterberging Veenkoloniën. Met als doel het ecologisch beheren van de wijk door verschillende vormen van beheer toe te passen, waaronder ‘’ritssluitingmaaien’’. Op dit moment is Henk gebiedsambassadeur van de GLB-pilot Akkerbelt. Het doel van de pilot is om ervaring op te doen met prestatiegerichte betalingen aan boeren in de aanloop naar de volgende GLB-periode 2021 – 2027.

Henk mag dan afscheid hebben genomen als bestuurder, als deelnemer agrarisch natuurbeheer en aanverwante projecten blijft Henk nauw betrokken bij Agrarische Natuur Drenthe.

Personeelswijzigingen

Mark Schrale
“Agrarisch Natuurbeheer” verruil ik voor “Natuurlijk beheer”. Als schaapherder ga ik terreinen van o.a. natuurbeschermende organisaties in Drenthe en Friesland beheren. Beheer met oog voor behoud van ons natuur cultureel en historisch erfgoed. Laarzen aan, handen uit de mouwen, de buitenlucht in. Ik heb die fysieke uitdaging nodig.
Van Zuidwolde tot Leutingewolde, van Eén tot 2e Exloërmond, in mijn tijd bij AND heb ik de weidevogelgebieden in Drenthe leren kennen. Waar de meeste weidevogels broeden en welke plas-draslocaties succesvol zijn. Maar wat mij uiteindelijk het meest bijblijft zijn de contacten die ik in het veld, in de stal of aan de keukentafel had. En nu aan mij de taak om kennis over te dragen aan mijn opvolger.
In samenwerking met deelnemers en bestuur hebben we een opvolger gevonden, Wilfried Eijsink. Hij zal de nieuwe veldmedewerker AND in het Drostendiep worden. Een man uit het Drostendiep. Veldman, jager en buitenmens met gebiedskennis. Samen met collega’s van AND zal hij mijn werkzaamheden in het veld gaan overnemen.

Wilfried Eijsink
Per februari ben ik veldmedewerker weidevogelgebied Drostendiep en neem ik de taken over van Mark. Oorspronkelijk kom ik uit Zuid-Twente en in 1994 ben ik verhuisd naar Dalen. Daar heb ik tot eind 2017 een melkveebedrijf gehad en meegedaan met weidevogelbeheer. Nu is AND op mijn pad gekomen. Met mijn boerenbloed wil ik agrarisch natuurbeheer verbinden met de reguliere (melk)veehouderij. Ik wil graag de balans zoeken tussen boer, natuur, waterschap en de jacht. Ik wil daarvoor de lijntjes die ik al in het gebied heb gebruiken en waar nodig versterken of maken.

Jorian Huisman
Ik ben bioloog met een master in wetenschapscommunicatie. In november heb ik een week bij AND meegelopen omdat geïnteresseerd was in agrarisch natuurbeheer. In mijn vrije tijd werk ik namelijk graag in mijn moestuin en vind ik het leuk om te experimenteren met natuurinclusieve methoden. Sinds januari ben ik aan het werk bij AND en begonnen met het op orde brengen van de beheersovereenkomsten, die bijvoorbeeld nog op naam staan van Het Drents Collectief. Misschien heeft u op deze manier mijn naam al voorbij zien komen. Daarnaast pak ik steeds meer communicatietaken op, zo heb ik bijvoorbeeld meegewerkt aan de nieuwsbrief die u nu voor u heeft. Ik vind agrarisch natuurbeheer interessant omdat het op een positieve praktisch manier bijdraagt aan versterken van biodiversiteit in een heel groot gebied.

Agenda

  • 10 februari 2020: lezing Peter Harry Mulder en Otto Willem Eleveld. Natuurinclusief boeren. Wat zijn de mogelijkheden? Klik hier voor meer informatie en opgave.
  • 6 maart 2020: BoerenNatuurdag - Samen sterk!. Klik hier voor meer informatie en opgave.
  • 3 november 2020: AND ledenavond.
facebook twitter