ANDrenthe

Káá---Péé—ie’s: wie kent ze nie….??

Je kunt de laatste tijd geen artikel over vergroening van de landbouw onder ogen krijgen of het gaat over K-P-I’s: Als we KPI’s toepassen dan komt het vanzelf goed, toch? De afkorting KPI staat voor: Kritische Prestatie Indicator. Het is een rechtstreekse ‘ubersetzung’ van het Engelse Key Performance Indicator. Met een KPI is het mogelijk prestaties te meten. Het kan gaan om: organisaties, teams, personen maar ook om landbouwbedrijven die bijvoorbeeld doelgerichte activiteiten doen ten behoeve van afgesproken natuur- of landschapsbeheer.

Feitelijk zijn KPI’s een set van afspraken die een meetbaar bedrijfsresultaat opleveren. Deze resultaten kunnen vervolgens de basis zijn voor gestapelde vergoeding. Dus: van tevoren is nagedacht wat bereikt moet worden en de ondernemer die ‘instapt’ neemt op zich om die afgesproken doelen te realiseren en wordt ‘afgerekend én beloond’ aan de hand van meetbare resultaten.

Veel ondernemers in de landbouw vinden het een positieve uitdaging om te werken met doelen en daarvoor te worden beloond, in plaats van knellende ‘middelvoorschriften’ zonder onderscheidende en zelf beïnvloedbare resultaten. Meerdere ketenpartijen in de Landbouw werken met sets van afspraken die leiden tot een bepaalde prijsgarantie: feitelijk ook een specifieke KPI die resulteert in een aantoonbare afwijkende bedrijfsvoering, inclusief vergoeding en controle.

Binnen het agrarisch natuurbeheer experimenteren landelijke ketenpartijen met twee groene KPI’s gericht op: Natuur & Landschap + kruidenrijk grasland. De KPI voor groen-blauwedooradering is in ontwikkeling. Echter, er zijn ook provinciale initiatieven om eigen KPI’s te introduceren! Stel je voor: aan weerszijden van de provinciegrens andere voorwaarden en beloningen voor hetzelfde bedrijf in het kader van een proces dat moet leiden naar een gedragen ontwikkeling richting natuurinclusieve landbouw.

Dus geen eigenstandige Drentse KPI’s, maar aansluiten bij de landelijk aanpak en systematiek. En net als de Duurzame Zuivelketen samen optrekken, om voor betrokken en gemotiveerde ondernemers een set met realistische, uitdagende prestatie indicatoren op te stellen, gekoppeld aan een onderscheidende vergoeding. Provincies kunnen het verschil maken door gericht in te zetten op extra beloning van KPI-streefwaarden die passen bij (regionale én sectorbrede) duurzaamheidsdoelen van agrarische ondernemers.

Een systeem van betrouwbare en erkende KPI’s biedt ook een waardevol en misschien wel uiterst strategisch instrument om als landbouw een positie te houden bij de discussie over het grondgebruik rond bijvoorbeeld Natura2000-gebieden.

Káá-- Péé--ie’s: wie wil ze nie?


Henk van ’t Land

Voorzitter Agrarische Natuur Drenthe

HT-AND19062722

Resultaten tellingen in wintervoedselakkers 2020-2021

20210910_Wintervoedselakker_Grolloo_AlkoTolner
Bijna 40% van de vogels die afkomen op wintervoedselakker zijn geelgorzen. In januari 2021 telden de vrijwilligers het hoogste aantal geelgorzen, namelijk 1989. Wintervoedselakkers zijn ingezaaid met verschillende soorten graan, zonnebloemen en korenbloemen. De wintervoedselakkers worden niet geoogst, de zaden zijn voedsel voor overwinterende vogels. Van oktober tot en met maart tellen vrijwilligers van Werkgroep Avifauna Drenthe vogels in de …

Meer lezen

Bert Hoefsloot vertrekt na ruim 8,5 jaar bij AND

Bert New Holland
Na 8,5 vertrekt collega Bert richting Groningen om per 14 maart te starten bij Ecoras, een bedrijf met expertise op het gebied van grondstoffen. Met het publiceren van deze nieuwsbrief is Bert bezig met het afronden van zijn werkzaamheden. Voor het leefgebied Open Akkerland, waar Bert gebiedscoordinator is, zullen zijn werkzaamheden worden overgedragen aan collega Heleen Strockmeijer. Voor de projecten …

Meer lezen

Uitbetaling vergoeding beheerjaar 2021

Elk jaar weer een spannend moment. De uitbetaling van de ANLb-beheervergoeding. Deze keer vroeger dan voorgaande jaren. In ons kwaliteitshandboek staat dat we binnen 1 maand na ontvangst van de RVO-storting het moeten afhandelen richting de deelnemers. Dat is een behoorlijke administratieve klus. Alle gegevens moeten juist op de betaalspecificaties komen. Naam, bankrekening nummer, beheereenheden, oppervlaktes etc moeten kloppen. Resultaten van eigen schouw en NVWA-constateringen worden beoordeeld en verwerkt. En vervolgens dienen de transacties soepel door de bank afgewerkt te worden. We kijken er tevreden op terug. Door goed naleefgedrag een uitbetalingspercentage van 99,96% gehaald. En het percentage voor overhead kosten hebben we net als vorig jaar kunnen vaststellen op 16,67 %. We zijn trots op deze resultaten.

Webinar nieuw GLB: Alles over de eco-regeling en conditionaliteiten

Op 8 maart organiseert RVO een webinar waarin uitleg wordt gegeven het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid dat in 2023 in gaat. Tijdens het webinar komt o.a. aan bod wat de eco-regeling inhoud en wat conditionaliteiten zijn.

Samen boerenlandvogels beschermen

Kievitsnest
Samenwerking is het sleutelwoord voor de bescherming van de boerenlandvogels in ons mooie Drenthe. Vele partijen zetten zich gezamenlijk in voor het behoud van deze boerenlandvogels en zijn vertegenwoordigd in het Ermberaad. Agrarische Natuur Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, vrijwilligers, boeren, jagers, terreinbeherende organisaties, provincie Drenthe, allen zijn met elkaar in gesprek over de mogelijkheden die er zijn om elkaar te versterken …

Meer lezen

AND werkt samen met grondeigenaren en gebiedspartners aan integrale gebiedsontwikkeling Achterste Diep

Kaartje Achterste Diep
In het Hunzedal wordt gewerkt aan de totstandkoming van een groot samenhangend robuust en klimaatbestendig beeksysteem. De stuurgroep van het programma Hunze heeft in medio 2020 ingestemd met de Landschapsvisie Hunzedal. Hierin wordt de gezamenlijke visie van gebiedspartners weergegeven met de mogelijkheden voor integrale gebiedsontwikkeling. Het pilotproject Achterste Diep is onderdeel van het Hunzeprogramma en kent een looptijd tot en met 2024. Achterste …

Meer lezen

Uitbetaling vergoeding beheerjaar 2021

Elk jaar weer een spannend moment. De uitbetaling van de ANLb-beheervergoeding. Deze keer vroeger dan voorgaande jaren. In ons kwaliteitshandboek staat dat we binnen 1 maand na ontvangst van de RVO-storting het moeten afhandelen richting de deelnemers. Dat is een behoorlijke administratieve klus. Alle gegevens moeten juist op de betaalspecificaties komen. Naam, bankrekening nummer, beheereenheden, oppervlaktes etc moeten kloppen. Resultaten van eigen schouw en NVWA-constateringen worden beoordeeld en verwerkt. En vervolgens dienen de transacties soepel door de bank afgewerkt te worden. We kijken er tevreden op terug. Door goed naleefgedrag een uitbetalingspercentage van 99,96% gehaald. En het percentage voor overhead kosten hebben we net als vorig jaar kunnen vaststellen op 16,67 %. We zijn trots op deze resultaten.

Verstoring door honden in agrarisch natuurbeheer

Verschillende deelnemers hebben geconstateerd dat honden worden uitgelaten in percelen met agrarisch natuurbeheer. Dat is natuurlijk zeer verstorend én erg ongewenst voor flora en fauna. Specifiek voor boerenlandvogels en klein wild. We roepen hondeneigenaren op om honden aangelijnd te houden. AND heeft vijftien borden laten maken, om hondenbezitters bewust te maken van het feit dat ze langs agrarisch natuurbeheer komen.

Mocht u overlast ervaren van loslopende honden in of rondom percelen agrarisch natuurbeheer, neem dan contact op met Gerben de Boer. In overleg kan besloten worden om een informatiebord te plaatsen om hondenbezitters te attenderen op de gedragsregels die er zijn met betrekking het agrarisch natuurbeheer en bijvoorbeeld specifiek ten aanzien van broedgebieden van de boerenlandvogels.

Contactgegevens Gerben de Boer:
0592-201338

g.deboer@andrenthe.nl

Invoering BGT en gecombineerde opgave

RVO stapt over naar een nieuwe kaart om bedrijfspercelen te registreren. Door het overstappen naar de nieuwe kaart, de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), ontstaan er kleine verschuivingen. Veel van u zullen uitgenodigd zijn voor de BGT-check door RVO. Na de check zal RVO de percelen overzetten op de nieuwe kaart. Tijdens de aankomende gecombineerde opgave zal u de grenzen van uw bedrijfspercelen aan moeten passen op de nieuwe vastgestelde grenzen.

Op basis van uw perceelregistratie tekent AND het agrarisch natuurbeheer in. Onze vraag aan u is om dit jaar tijdig uw perceelregistratie uit te voeren, zodat we op tijd ook de intekening van het agrarisch natuurbeheer kunnen aanpassen aan de nieuwe digitale perceelgrenzen. In de aankomende periode past AND de intekening van het agrarisch natuurbeheer, in overleg met u, al zoveel mogelijk aan op de nieuwe situatie.

Voor de registratie van uw (nieuwe) ANLb beheereenheden, kunt u eenvoudig de intekening van het agrarische natuurbeheer overnemen. Hoe dat moet, dat kunt u zien in dit filmpje van RVO.nl. Klik hier voor het stappenplan percelen registreren en wijzigen van RVO en meer informatie omtrent de registratie van percelen. Hier vindt u het overzicht van de combinatie gewascode en pakketcode ANLb.

Ervaringen tot nu toe

Vorig jaar voerde AND samen met RVO een pilot uit naar de effecten van de invoering van de BGT-kaart. De invoering levert over het algemeen veel kleine verschillen grensverschuivingen op. Onder de streep blijkt er weinig verschil in oppervlakte te zijn. In uitzonderlijke gevallen zijn er grotere verschuivingen.

Landschapselementen

Dit jaar voert RVO de BGT in voor het productieve deel: akkers en graslanden. De landschapselementen zoals, houtwallen, bosjes en sloten (niet productieve deel) worden volgend jaar overgezet.

Akkerrandenfilm

IMG_20210616_094846
Afgelopen jaar hebben we in samenwerking met Ten Have Seeds een film gemaakt waarin uitleg wordt gegeven over de functie van akkerranden. Gebiedscoördinator Bert Hoefsloot vertelt over de aanleg, ontwikkeling en over de functie van akkerranden. De randen voorzien vogels van voedsel (zomergranen en insecten) en schuilgelegenheid. Bijkomend effect van de randen is door het aantrekken van allerlei nuttige insecten …

Meer lezen

Subsidieregeling Boerenexperimenten Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt verlengd

Regio_Deal_Natuurinclusieve_landbouw
Boeren die willen experimenteren met een meer natuurinclusieve landbouw in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde of het Oldambt, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Natuurinclusieve landbouw is een manier van landbouw waarbij boeren oog hebben voor de natuur en biodiversiteit. Vanwege het succes en de laagdrempeligheid van de subsidieregeling die begin dit jaar werd opengesteld, wordt de regeling met een jaar verlengd. Er …

Meer lezen
facebook twitter