Bestuur

Bestuur

Henk van ’t LandVoorzitter

Henk is voorzitter van de Coöperatie “Agrarische Natuur Drenthe” U.A. Hij heeft strategie (bestuurlijk, organisatorisch, relatiebeheer gebiedsgericht) en kwaliteitsbeheer ANLb-monitoring/ databeheer in zijn portefeuille. Hij vertegenwoordigt AND in het bestuur van BoerenNatuur. “Het is goed dat boeren naast het bedrijfsmatige ook aandacht hebben voor natuur en landschap. Zij doen het en wij zorgen als AND dat het zo efficiënt mogelijk wordt georganiseerd”.

Contact

Jan TripPenningmeester

Jan is penningmeester van de Coöperatie “Agrarische Natuur Drenthe” U.A. Zijn portefeuille bestaat uit: administratieve organisatie, ICT (databeheer en privacy), planning & control en de financiële control van projecten. Hij is al zijn hele werkzame leven actief als accountant en administratieconsulent voor agrarische bedrijven in Zuidoost-Drenthe. Als bedrijfsadviseur voor Flynth Accountants komt hij bijna dagelijks bij boeren om de boekhouding door te spreken.

Contact

Koos FlinkertSecretaris

Koos is secretaris van de Coöperatie en 1e plaatsvervangend voorzitter. Hij heeft het leefgebied open grasland in zijn portefeuille evenals personeel & organisatie en monitoring weidevogels. Hij vertegenwoordigt AND in het Ermberaad, CLG en stuurgroep Drostendiep. “Via agrarisch natuurbeheer kunnen we laten zien dat we bijdragen aan een natuurlijke leefomgeving. Dat is een rol die goed bij ons past”.

Contact

Jan Reinier de JongPlaatsvervangend voorzitter

Jan Reinier is 2e plaatsvervangend voorzitter en als dagelijks bestuurslid aanspreekbaar op alles wat met het leefgebied droge en natte dooradering te maken heeft. Verder bestaat zijn portefeuille uit communicatie/marketing, monitoring flora en fauna dooradering. Tevens is hij vanuit de akkerbouw betrokken bij natuurinclusieve landbouw, Innovatie Veenkoloniën en pilots GLB.  “Agrarisch natuurbeheer is voor mij een mix van een economisch verantwoorde landbouw en een lichte vorm van natuurbeheer. Je doet het voor jezelf en voor de samenleving”.

Contact

Dieneke Hofsteenge – KokBestuurslid

In de portefeuille van Dieneke zijn opgenomen de naleving op deelnemersniveau van de ANLb regels en voorschriften, het kwaliteitshandboek incl. audits en het ontwikkelen van relaties tussen boer, burger en samenleving. Tevens is zij nauw betrokken bij de agenda Boer, Burger, Biodiversiteit.

Contact

Theo HelingBestuurslid

“Als boer en burger kan ik erg genieten van alles wat in het buitengebied leeft, groeit en bloeit. Met Agrarisch natuurbeheer kunnen we de diversiteit vergroten, bijdragen aan een vitale landbouw en ook Drenthe nog mooier maken. Daar wil ik graag aan meewerken”.

Contact

Jacob MulderBestuurslid

Jacob heeft de categorie water in zijn portefeuille.  Daarnaast is hij verantwoordelijk voor projecten in het kader van het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer en agrarisch waterbeheer. ‘Wij zijn als boeren een belangrijke beheerder van de leefomgeving. Agrarisch natuurbeheer versterkt daarin de natuurlijke kwaliteit”.

Contact

Jappie RiedstraBestuurslid

Jappie beheert als bestuurslid de portefeuilles ontwikkelen AND-kenniscentrum NIL (natuurinclusieve landbouw). Tevens is hij vanuit de melkveehouderij betrokken bij natuurinclusieve landbouw. “De natuur is gewoon mooi en agrarisch natuurbeheer vind ik bijzonder mooi om te doen. Je kunt er als ondernemer ook niet onderuit en er is altijd wel een hoekje in te passen”.

Contact

Hans HoekmanBestuurslid

“Agrarisch natuur- en landschapsbeheer komst steeds nadrukkelijk in beeld op de route naar een toekomstbestendige landbouw. Het werken aan een perspectief volle duurzame en economisch gezonde landbouw spreekt mij als akkerbouwer aan. Agrarische natuurverenigingen kunnen daarbij een belangrijke sleutelrol vervullen als schakel tussen de samenleving en de boer.”

Contact