Medewerkers

Medewerkers

Joop van DuijnhovenGebiedscoördinator

Joop -van geboorte een Brabander – woont sinds 2016 in Drenthe. Hij is sinds mei 2022 werkzaam bij AND en daarvoor onder andere bij een ander agrarisch collectief. ‘AND is een coöperatie van en voor Drentse boeren. Dat spreekt mij aan’, zegt Joop. Het werkgebied van AND dat hij doorkruist wanneer hij via de Veenkoloniën naar Rolde rijdt, noemt hij ‘prachtig’. ‘Met het nieuwe GLB wordt de weg ingeslagen naar een duurzamere landbouw. Ik zet mij in om u optimaal te ondersteunen in de keuzes die u moet maken. Keuzes die passen bij uw bedrijfsvoering om de slag te kunnen maken.’

Tel: (0592) 201331 | E-mail: j.vanduijnhoven@andrenthe.nl

Susanne MolenkampGebiedscoördinator

Susanne heeft veel waardering voor gedreven en bevlogen ondernemers en geniet van al het moois dat planten en dieren bieden. Het is de streek waar generaties lang ziel, zaligheid en noeste arbeid een thuis bieden voor plant, mens en dier. Door het landschap met al haar functies te zien als een economisch verdienmodel, biedt het de streek mogelijkheden om de eigenheid te behouden, een duurzame economie te realiseren én natuurlijke waarden te versterken. Susanne vindt het geweldig om als gebiedscoördinator voor het leefgebied Dooradering onderdeel uit te maken van deze opgave.

Tel: (0592) 201337 |E-mail: s.molenkamp@andrenthe.nl

Weijnand SaathofProjectleider

Weijnand heeft kennis en onderzoekservaring op het gebied van vergroening en verduurzaming in de landbouw. Die kennis helpt om samen met boeren praktische maatregelen te bedenken, waarmee bodem en gewas optimaal functioneren en het natuurlijke leefmilieu wordt gespaard. De onderwerpen water en klimaat krijgen een belangrijke plek binnen het nieuwe ANLb. ‘De kwaliteit van bodem, water, natuur, landschap en klimaat zijn zaken waar veehouders en akkerbouwers sterk van afhankelijk zijn, maar het raakt natuurlijk iedereen. We zijn daar met z’n allen de verantwoordelijkheid voor en het is mooi om hier samen met Drentse boeren op een positieve manier aan te werken.’

Tel: (0592) 201336 | E-mail: w.saathof@andrenthe.nl

René Vree EgbertsDirecteur

René is ‘vanuit sterke verbondenheid met de groene buitenruimte’ directeur bij Agrarische Natuur Drenthe. Hij noemt landbouw heel belangrijk voor de Drentse samenleving. ‘Wij geven als organisatie een impuls aan meer biodiversiteit en kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied.’ De uitdaging is dat boeren een boterham kunnen verdienen in combinatie met zorg voor hun omgeving. Agrarische Natuur Drenthe focust zich op toekomstgerichte ondersteuning van veehouders en akkerbouwes én zoekt daarin actief naar verbinding met beleidsopgaven vanuit overheden, waterschappen, ketenpartijen en maatschappelijke organisaties. ‘We zijn een bedrijf, dus het moet wel rendabel zijn.’

Tel: (0592) 201334 | E-mail: r.egberts@andrenthe.nl

Jorian HuismanGebiedscoördinator & communicatie

Jorian heeft na zijn studie biologie een master wetenschapscommunicatie afgerond en werkt sinds 2020 bij Agrarische Natuur Drenthe. Hij coördineert het weidevogelbeheer, categorie Water, schrijft voor de nieuwsbrief en werkt mee aan projecten. ‘Nederland bestaat voor het grootste deel uit agrarische grond, en is daarom dé plek om de biodiversiteit te versterken. Ik vind het interessant hoe boeren kunnen profiteren van ecologische processen, zoals natuurlijke plaagbestrijding en de invloed van kruidenrijk grasland. Zodat natuur en boer er beide winst uithalen.’

Tel: (0592) 201333 | E-mail: j.huisman@andrenthe.nl

Gerko ZingerDronecoördinator

Gerko is de dronecoördinator bij Agrarische Natuur Drenthe. Gerko heeft stage gelopen bij AND en is er daarna gaan werken. Hij gaat de vluchten van de drone coördineren. Hij zal zelf ook gaan vliegen en daarmee veel in veld te zien zijn. ‘Gelukkig ben ik op het platteland opgegroeid. Daarbij vind ik het belangrijk dat het landschap met de daarbij horende flora en fauna behouden blijft. Door de drone kunnen we preciezer beheer gaan toepassen wat ten goede komt aan de weidevogels in Drenthe’.

E-mail: g.zinger@andrenthe.nl

Rianne HoekstraProjectmedewerker

Rianne is projectmedewerker bij Agrarische Natuur Drenthe. Rianne is student Toegepaste Biologie aan de Aeres Hogeschool in Almere en sinds 2021 werkzaam bij AND. Zij houdt zich voornamelijk bezig met (kruidenrijke) graslanden en monitoring en inventarisatie van zowel vegetatie als insecten. ‘Ik vind het erg leuk en belangrijk om me in te zetten voor agrarisch natuurbeheer en een hogere biodiversiteit. Er wordt nog veel onderzocht als het gaat om wat wel en niet werkt. Dit maakt het soms lastig, maar tegelijkertijd juist erg interessant. Bovendien kom je tijdens het veldwerk soms op prachtige plekken.’

E-mail: r.hoekstra@andrenthe.nl 

Lammert BuringAdministratie

Lammert is administrateur van Agrarische Natuur Drenthe. Hij beheert zowel de financiële als de ledenadministratie. ‘Ik kom steeds vaker akkerranden tegen in het buitengebied. Als natuurmens vind ik het jammer dat er steeds minder akker- en weidevogels zijn. Kieviten zie ik bijvoorbeeld graag vliegen.’

Tel: (0592) 201330 | E-mail: b.buring@andrenthe.nl

Anton SchrijverBestuurssecretaris

Anton is bestuurssecretaris bij AND. Adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur en de organisatie op juridisch/organisatorisch gebied. Landschap en natuur zijn belangrijke thema’s. ‘AND is een dynamische organisatie die een actieve rol vervult in de veranderingen die gaande zijn. Belangrijk daarbij is ook dat AND opereert met als uitgangspunt de bedrijfsvoering van de boer.’

E-mail: a.schrijver@andrenthe.nl 

Tjitske H. de GrootProjectleider

Tjitske doet voornamelijk projecten op het gebied van agrarisch natuurbeheer. Deze projecten zijn niet direct onderdeel van het ANLb , maar liggen wel in het verlengde daarvan en vormen daarop een waardevolle aanvulling. ‘Zo ontstaat tevens meer samenwerking en versterking met andere (natuur)organisaties. Ook via dit soort projecten laten boeren zien dat ze niet alleen bezig zijn met schaalvergroting of het ammoniakprobleem, maar naast ondernemer ook natuurliefhebber bij uitstek zijn.’

E-mail: t.degroot@andrenthe.nl