Nieuws

AND werkt samen met grondeigenaren en gebiedspartners aan integrale gebiedsontwikkeling Achterste Diep

AND werkt samen met grondeigenaren en gebiedspartners aan integrale gebiedsontwikkeling Achterste Diep

In het Hunzedal wordt gewerkt aan de totstandkoming van een groot samenhangend robuust en klimaatbestendig beeksysteem. De stuurgroep van het programma Hunze heeft in medio 2020 ingestemd met de Landschapsvisie Hunzedal. Hierin wordt de gezamenlijke visie van gebiedspartners weergegeven met de mogelijkheden voor integrale gebiedsontwikkeling. Het pilotproject Achterste Diep is onderdeel van het Hunzeprogramma en kent een looptijd tot en met 2024.

Achterste Diep met oorspronkelijke, indicatieve begrenzing 2×100 m

Het Achterste Diep is gelegen tussen het benedenstroomse gebied De Branden en het bovenstroomse gebied van Lofar en Paardentangen. In het pilotproject Achterste Diep is landbouw een integraal onderdeel van de gebiedsopgaven. Daarbij wordt nadrukkelijk de kennis en mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw meegenomen in de uitwerking. Dit kan zijn dat de functies op de grond zelf worden gelegd of dat het gebruik of inrichting van de gronden de naast gelegen functies versterkt met in ogenschouw een economisch perspectief voor de landbouw.

De afgelopen maanden zijn er diverse keukentafelgesprekken met grondeigenaren gevoerd over mogelijkheden om natuurinclusieve maatregelen voor dit jaar toe te passen, zoals vogelvriendelijk graan, wintervoedselakker en kruidenrijke akkerranden. Daarnaast is er belangstelling getoond voor agroforestry en strokenteelt. De maatregelen zullen gemonitord worden, waarbij kennisinstellingen als Rijksuniversiteit Groningen worden betrokken.

De inhoudelijke begeleiding bij de voorbereiding en uitvoering van het project valt onder de Taakgroep Achterste Diep. Hierin zijn vertegenwoordigd LTO, Het Drents Landschap (HDL), Agrarisch Natuur Drenthe (AND), Waterschap Hunze en Aa’s, Drents Particulier Grondbezit en werkgroep Grond.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop van Duijnhoven