Nieuws

Broedseizoen 2016 Drostendiep succesvol

Broedseizoen 2016 Drostendiep succesvol

Het broedseizoen 2016 zit er weer op. Het beekdal van het Drostendiep bij Dalen is het enige gebied in Drenthe met de officiële doelstelling weidevogelbeheer. De resultaten van de door vrijwilligers gevonden nesten waren beter dan vorig jaar.

Het broedseizoen 2015 was voor de weidevogels landelijk een heel slecht. Veel nesten werden opgegeten door rovers, de zogeheten predatie. In Drenthe bedroeg deze predatie in 2015 66 procent, dit voorjaar werd 33 procent van de gevonden nesten door rovers leeggehaald. Voor Drenthe is 30 procent predatie redelijk normaal. Predatie hoort erbij. Een stabiele populatie kan deze predatiedruk aan.

Broedvogeltelling:

In 2015 is in het Drostendiepgebied een gebiedsdekkende broedvogeltelling uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. Dit voorjaar is daarom gekozen voor een, minder tijdrovende, alarmtelling. In twee gebiedsdekkende rondes in het tweede deel van het broedseizoen (mei en juni) wordt hierbij door specialisten het gedrag van de aanwezige vogels genoteerd. Aan de hand van deze telling kan redelijk worden ingeschat of het broedseizoen goed, matig of slecht is geweest.

Bij weidevogels is de jongenoverleving het grootste probleem. Via de alarmtelling krijgen we redelijk inzicht in de reproductie van de verschillende weidevogelsoorten. Ook de resultaten van de alarmtelling zijn zichtbaar in de applicatie. Op de afbeelding hiernaast het deelgebied Galgaten.

Positief beeld

De resultaten van de alarmtelling geven een positief beeld. Het lijkt erop dat de weidevogels voldoende jongen groot hebben gekregen om de oudersterfte te compenseren.

Landelijk wordt in het weidevogelbeheer vooral naar de grutto gekeken. Een groot deel van de Europese gruttopopulatie broedt namelijk in Nederland. Na het rampjaar 2015 is ook 2016 geen seizoen geweest waarin voldoende vliegvlugge jongen groot zijn geworden. Drenthe is geen gruttoprovincie; hier moeten we het vooral hebben van de vele andere soorten die er broeden. Het Paapje, de gele kwikstaart en de veldleeuwerik zijn soorten die, nationaal gezien, in Drenthe hoge dichtheden behalen.

Beheerafspraken:

Binnen de door de provincie aangewezen begrenzing kunnen grondeigenaren collectief beheerafspraken maken ten gunste van de aanwezige broedvogels.

Van de in totaal 2660 hectare begrenst gebied is voor 590 hectare een beheercontract afgesproken met de vijftig deelnemende grondeigenaren. Deze contracten zijn zo optimaal mogelijk op elkaar en op de vogels afgestemd. Verschillende maaidata, percelen met beweiding, gebruik van ruige mest en plasdras percelen waarop in het broedseizoen tot 20 centimeter water staat, vormen een mozaïek waarbinnen de weidevogels goede broedresultaten moeten kunnen behalen.

Nestbescherming:

Op de resterende 2000 hectare worden de nesten opgespoord door vrijwilligers van Landschapsbeheer Drenthe en samen met de grondeigenaar beschermd. De nesten worden door vrijwilligers gemarkeerd en via GPS ingelezen met een smartphone. De internetapplicatie van Het Drents Collectief is gekoppeld met de website boerenlandvogelsnederland.nl waar de nesten als gekleurde stippen op verschijnen.

Tekst en foto´s Jaap van Gorkum