Nieuws

Gezocht belangstellenden voor pilot akkervogels Veenkoloniën

Gezocht belangstellenden voor pilot akkervogels Veenkoloniën

De aankomende jaren gaat een groot onderzoek plaatsvinden (2023-2026) op een aantal plekken in het land. Met het project willen we te weten komen wat strokenteelt (verbouwen van gewassen in stroken op gangbare werkbreedte) en het verbouwen van eiwitgewassen kan opleveren voor akkervogels. We richten ons daarbij vooral op de veldleeuwerik en gele kwikstaart. Er wordt uitgebreid ecologisch onderzoek gedaan en we kijken onder andere naar de rol van predatie, het aantal broedparen, het broedsucces, waar de vogels hun voedsel vinden en nog veel meer. Uiteraard zullen we onderzoek doen naar de voor- en nadelen van beide maatregelen voor de betrokken beheerders.

Gele kwikstaart Veldleeuwerik


Wie voort het onderzoek uit?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Universiteit en Rijksuniversiteit Groningen. De betrokken agrarische collectieven hebben een uitvoerende rol.

De maatregelen

Wij zijn op zoek naar boeren die de volgende twee maatregelen kunnen inpassen in hun bedrijfsvoering:

  • Strokenteelt: Een deel van het bouwplan wordt omgevormd naar strokenteelt.  Daarbij wordt het oorspronkelijke bouwplan zoveel mogelijk gehandhaafd. We sluiten aan op de werkbreedte van agrariërs. Denk dus eerder aan stroken tussen de 18 en 30 meter breed dan de zeer smalle stroken van bijvoorbeeld 3 tot 6 meter. Het bouwplan en de werkwijze binnen de strokenteelt blijft verder gelijk aan de normale manier van doen.
  • Eiwitgewas: telen van eiwitgewas. Keuze tussen luzerne, grasklaver en erwten. Geen aardappelen.

Areaal per maatregel

Wij willen binnen een cirkel van +/- 250 hectare de volgende arealen realiseren:

  • 80 ha strokenteelt
  • 20 ha eiwitgewas
  • 5 ha ANLb pakketten zoals akkerranden

De overige 137,5 hectare blijft reguliere akkerbouw. Daar veranderd niks. Bovenstaande opgave kan worden verdeeld over meerdere boeren (maximaal 4). Voorbeeld: In het geval dat 4 boeren dit project gezamenlijk oppakken kan iedere boer 20 hectare eiwitgewas en 5 hectare inpassen. Zo wordt de opgave verdeeld.

Voorbeeld

Onderstaand voorbeeld toont hoe het onderzoeksgebied er uit zou kunnen zien. Het bouwplan is opgeknipt in smallere stroken. De eiwitgewassen worden buiten de strokenteelt geteeld.

Wanneer?

De maatregelen dienen in 2024 en 2025 te worden getroffen.

De vergoeding

Per deelnemende boer is in totaal 20.000 euro beschikbaar als compensatie voor het inpassen van beide maatregelen. Het geld wordt beschikbaar gesteld via de deminimis verordening. Daarnaast is er een vergoeding voor het bijwonen van sessies voor het maken van gebiedsplannen (5 dagdelen, 250 euro per dagdeel)

Plan voor dit jaar

Dit jaar willen wij afspraken zien te maken over de locaties waar in 2024 en 2025 strokenteelt en eiwitgewassen worden ingepast. Dat gaat als volgt:

  • Wij peilen waar interesse is onder boeren.

Als u interesse heeft, kunnen we kijken welke aangrenzende boeren er ook bij betrokken kunnen worden.

  • We organiseren een bijeenkomst met WUR en RUG. Daar kan iedereen zijn vragen stellen.
  • We gaan gezamenlijk puzzelen: welke werkbreedte in de strokenteelt past jullie? Waar moeten de maatregelen komen? De voorkeur van de betrokken boeren is vertrekpunt. Wij van AND, een deskundige op vlak van strokenteelt en eiwitgewassen en een ecoloog denken mee met de betrokken boeren.
  • Indien we het eens zijn leggen we de afspraken over deelname vast in een contract.

Spreek dit project u aan en ziet u kansen om dit in samenwerking met enkele boeren grenzend aan uw gronden te realiseren in de Veenkoloniën, neem dan contact op met Joop van Duijnhoven (06-11460773)