Nieuws

Meer grutto’s maar minder kuikens in 2020

Meer grutto’s maar minder kuikens in 2020

In 2020 waren er meer broedparen, maar minder weidevogelgezinnen dan in 2019. Ieder jaar wordt een broedparen en alarmtelling uitgevoerd in twee delen van het weidevogelgebied Drostendiep. In de deelgebieden Galgaten en Dalen-Zuid is het succes van de weidevogels nog het grootst. Daarom worden deze gebieden extra gemonitord om snel in te kunnen springen op wat we zien. De andere gebieden worden eens in drie jaar geteld via het BMP (broedvogelmonitoring project).

Alarmtelling

De broedparen en alarmtelling bestaat uit twee rondes. De eerste ronde is in april, de tijd waarin de weidevogels hun territorium bepalen. De tweede rond is in mei, tijdens de “fladderweek”. In deze periode hebben voornamelijk grutto’s kuikens. Aan de hand van het aantal vogels en gedrag kun je het aantal territoria en broedparen met kuikens tellen. De methode is vooral geschikt voor het  bepalen van het broedsucces van grutto’s, tureluurs en wulpen. Andere soorten zoals kieviten, veldleeuweriken en andere zangvogels hebben vaak meerdere legsels, en broeden daardoor veel meer verspreid door de tijd. Ze hebben geen “fladderweek”. Toch heeft het tellen van deze soorten zin, omdat het een indicatie geeft van het aantal vogels en de plekken waar ze zitten om te nestelen.

Grutto

Het deelgebied de Galgaten is het beste gruttoland van het gehele Drostendiep. Van de 46 territoria liggen er 28 in de Galgaten. In mei werden er 15 gruttogezinnen geteld in de Galgaten, ten opzichte van 1 gezin in Dalen-Zuid. In 2019 waren er in totaal 37 territoria en 27 gruttogezinnen in beide telgebieden. 2020 was daarmee een minder succesvol jaar voor de grutto.

Kievit

De kievit is veruit de grootste groep van de weidevogels. In de telgebieden werden meer kieviten geteld dan vorig jaar. 116  territoria in april 2020 ten opzichte van 87 april 2019. De meeste kieviten zijn geteld in Dalen-Zuid (73 territoria). Vooral langs de spoorlijn en in het zuidoosten van het deelgebied broedde een grote groep kieviten.

Predatie

2020 lijkt in heel Nederland een minder weidevogeljaar te zijn dan 2019. Het geluid is dat de predatiedruk dit jaar veel hoger is. Doordat er vorige jaar veel muizen waren, zijn er dit jaar meer predatoren. En dat betekent meer bijvangst van andere prooien, waaronder weidevogels. Tijdens de tweede telronde, het moment dat er veel kuikens aanwezig zijn, werden dit jaar meer roofvogels geteld. Uit de analyse van deze gegevens en de gegevens van de nestsucces zal later blijken of de predatiedruk in Drenthe dit jaar hoger was. Gekeken moet worden of met agrarisch natuurbeheer dekking en voedselbeschikbaarheid voor weidevogelgezinnen verbeterd kan worden, zodat weidevogelgezinnen minder kwetsbaar zijn.