Nieuws

Op de voorgrond de regelbare duiker en daarachter de beregeningsbuis waarmee het waterpeil op niveau gebracht kan worden

Zelf waterpeil beheren voor betere weerbaarheid extreme weersomstandigheden

Voldoende schoon water, dat is het doel van het project ‘Uitvoering DAW-maatregelen in werkgebied van waterschap Drents Overijsselse Delta’.  Een van de deelnemers die dankzij het project met het onderwerp voldoende schoon water aan de slag kon is Jan Geerlig uit Witteveen. Door de aanleg van een regelbare slootduiker, die voor 40% door het project gefinancierd is, kan hij nu zelf het waterpeil rondom zijn graspercelen regelen. Tijdens drogere perioden zet hij het waterpeil boven het drainageniveau, waardoor de vochtige bodemzone minder snel krimpt en het gras bij langdurige droogte nog steeds over voldoende water kan beschikken.

Dankzij de samenwerking tussen waterschap en AND en de beschikbare subsidiegelden kon deze maatregel op een vlotte manier worden gerealiseerd. Jan Geerlig is er heel tevreden over. Op de dag van het bezoek was hij net bezig met het overpompen van water uit de nabijgelegen watergang om het peil rondom zijn percelen op niveau te brengen. Hij verwacht dat het peilbeheer een positieve uitwerking heeft op de vitaliteit en groei van het gras. De praktische maatregel is voor hem een belangrijk instrument om het bedrijf weerbaarder te maken tegen extreme weersomstandigheden.

Sinds januari 2021 is het voor agrariërs in het Drentse deel van waterschap Drents Overijsselse Delta mogelijk om subsidie te krijgen voor investeringen die waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid verbeteren. Het project is gestart in januari 2021. Er is inmiddels bijna 100 hectare aan bufferstroken aangelegd en er zijn door deelnemers diverse investeringen gedaan, mede dankzij de financiële middelen waarin het project voorziet. Het project loopt nog tot en met 2023.