Mijn BoerenNatuur

Biodiversiteit Veenkoloniën 2019

Biodiversiteit Veenkoloniën 2019

Biodiversiteit Veenkoloniën 2019

De agrarisch ondernemer krijgt momenteel geen beloning voor goede prestaties op het gebied van biodiversiteit.

Voor de omslag naar een landbouw die produceert in balans met natuur en een bijdrage levert aan behoud en herstel van biodiversiteit is het van belang dat prestaties op het gebied van biodiversiteit meetbaar worden gemaakt en dat goede prestaties worden beloond. Het meetbaar maken van deze prestaties kan bijdragen aan tools om via de GLB-beloningen voor natuurbeheer en/of bijdrage aan biodiversiteitsherstel te belonen.

Aanpak
Een set van kritische prestatie indicatoren (KPIs) wordt getoetst op hun praktische werkbaarheid, hun effectiviteit en op hun effect op de bedrijfsvoering en de biodiversiteit. Hierbij komen verschillende deelaspecten van agrarische biodiversiteit aan de orde zoals bv. een efficiënt gebruik van voedingsstoffen voor de bodem, de inrichting van een terrein, het teelt- en bemestingsplan, soort-specifieke maatregelen en beheer van landschapselementen zoals bv. slootranden en akkerranden.

  • Op verschillende bedrijven zal op basis van maatwerk de handelingsperspectieven van de akkerbouwers in kaart worden gebracht en zullen specifieke KPIs getoetst worden. De beginsituaties zullen voor de betreffende KPIs worden vastgelegd.
  • Verschillende varianten van maatregelen zullen onderzocht worden. Middels praktische maatregelen en gebruik makend van de kennis van de agrariërs zelf zullen in nauw overleg met hen verschillende opties van maatregelen getoetst worden.
  • De resultaten op het gebied van KPIs, plagendruk, en opbrengst zullen tussentijds worden gemonitord en de ervaringen van de akkerbouwers zullen verzameld worden om zo de handelsperspectieven van akkerbouwers op de KPIs zo realistisch mogelijk te beschrijven. Ook zullen enkele indicatorsoorten worden geselecteerd voor het gebied en zal de aanwezigheid van deze soorten op verschillende percelen bepaald en gevolgd worden.


Doel

De inzet van boeren op KPI’s wordt gemeten en verschillende maatregelen worden getoetst op hun effectiviteit en haalbaarheid om in de praktijk de score op KPI’s in de Veenkoloniën te verbeteren. Ook wordt de huidige biodiversiteit in kaart gebracht en wordt een monitoringsmethode ontwikkeld om de biodiversiteit op akkerland vast te stellen. Tot slot wordt het gebruik van data voor de KPI bepaling getoetst en wordt de ontwikkeling van plantaardige kringlopen onderzocht om zo restmaterialen te gebruiken voor het verbeteren van de bodemkwaliteit en -biodiversiteit.

Deelprojecten