Mijn BoerenNatuur

Groenbemesters en bodembeddekking

Bodembedekking en overwintering van groenbemesters

Bodembedekking en overwintering van groenbemesters

De zandige gronden met oud en stabiel organisch materiaal in de Veenkoloniën hebben veel behoefte aan actieve organische stof en voedsel voor het bodemleven. Eén van de maatregelen die daartoe bij kunnen dragen is de teelt van groenbemesters. Op regionaal niveau zijn er echter nog veel vragen over het praktisch inzetten van groenbemesters. In de Veenkoloniën voert het Louis Bolk Instituut in 2020 – 2022 twee projecten uit om regionale praktijkvragen te onderzoeken.

Het gemiddelde veenkoloniale bouwplan typeert zich door een intensieve teelt van zetmeelaardappelen, die vaak om het jaar op hetzelfde perceel geteeld worden. Akkerbouwers oogsten deze laat in het seizoen waardoor er weinig tijd over blijft voor het inzaaien van een groenbemester. Daarnaast zijn de veenkoloniale dalgronden gevoelig voor aaltjesproblematiek wat de inzet van groenbemesters verder bemoeilijkt.  In twee projecten testen we welke groenbemester(mengsels) kunnen worden ingezet in een veenkoloniaal bouwplan.

Deelproject bodembedekking

In het deelproject bodembedekking kijk het Louis Bolk Instituut specifiek naar welke opties er zijn na een late zetmeelaardappeloogst. Ze onderzoeken o.a. wat dit nog oplevert aan biomassaproductie, snelheid van bodembedekking, effect op aaltjes en microbiële activiteit. Ook meten ze bodemtemperatuur op verschillende dieptes om te kijken of de groenbemester het kapotvriezen van verliesknollen zal beïnvloeden.
Klik hier voor de factsheet en eindrapportage.

Deelproject groenbemesters

In het deelproject groenbemesters test het Louis Bolk Instituut verschillende mengsels op hun biomassaproductie – en dus de hoeveelheid organische stof die de bodem in komt – bij verschillende zaaitijdstippen. Ze monitoren (insecten) biodiversiteit en doen metingen aan het bodemleven zoals microbiële activiteit.  In beide projecten onderzoeken ze ook hoe de groenbemesters in het voorjaar kunnen worden beëindigd zonder glyfosaat toe te passen en volgen ze de gewasopkomst van het volggewas.

Samenwerking en financiering

Het deelproject bodembedekking is eind 2020 van start gegaan. Het deelproject groenbemesters zal in het najaar van 2021 starten. Deze projecten zijn onderdeel van het overkoepelende project Innovaties Biodiversiteit Veenkoloniën, onder leiding van de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen, Agrarisch Natuur Drenthe en de provincies Groningen en Drenthe. Dit project wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3).