Overzicht alle projecten

Uitvoering DAW-maatregelen in werkgebied van waterschap Drents Overijsselse Delta

Voldoende schoon water wordt een steeds belangrijker maatschappelijk thema, op het boerenbedrijf, vanwege eisen aan waterkwaliteit (KRW).

Achterste Diep Natuurinclusieve landbouw

In het Hunzedal wordt gewerkt aan de totstandkoming van een groot samenhangend robuust en klimaatbestendig beeksysteem. De stuurgroep van het programma Hunze heeft in medio 2020 ingestemd met de Landschapsvisie Hunzedal. Hierin wordt de gezamenlijke visie van gebiedspartners weergegeven met de mogelijkheden voor integrale gebiedsontwikkeling. Het pilotproject Achterste Diep is onderdeel van het Hunzeprogramma.

Innovaties biodiversiteit Veenkoloniën

De agrarisch ondernemer krijgt momenteel geen beloning voor goede prestaties op het gebied van biodiversiteit.

Bloemrijke Akkers

Bloemrijke akkers wordt mogelijk gemaakt door deelnemende gemeenten in Drenthe en de Provincie. Deelname is niet exclusief voor AND leden.

Eikenprocessierups

Biodiversiteit speelt steeds meer een rol in de beheersing van allerlei plagen. Door het creëren van een habitat waar natuurlijke vijanden voldoende voedsel en schuilgelegenheid hebben, wordt de ontwikkeling van allerlei nuttige insecten, vogels en vleermuizen bevorderd.

Uitvoeringsplan Boerenlandvogels 2021-2025

In 2019 is het Plan van Aanpak akker en weidevogels 2017-2019 geëvalueerd. Daarbij is zowel gekeken naar de akker- en weidevogelpopulaties in Drenthe als naar de samenwerking tussen partijen. Om een structurele verbetering voor de situatie van de boerenlandvogels te bereiken, is afgesproken toe te werken naar een nieuw uitvoeringsplan akker- en weidevogels. Dit heeft geleid tot het Uitvoeringsplan Drentse Boerenlandvogels 2021-2025.

Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen

Agrariërs zaaien akkerranden in met bloemen en grassen. Ze onderzoeken in studiegroepen het effect op natuurlijke plaagbeheersing, onkruid en waterkwaliteit.

Doorzaaimachine voor kruidenrijk grasland

Het project doorzaaimachine voor kruidenrijk grasland ontwikkelt een machine die zaaien van kruidenmengsels in bestaand grasland mogelijk maakt. Een kruidenrijk grasland kan zorgen voor een hogere opbrengst zonder gebruik van kunstmest en een langer weideseizoen. Daarnaast onderzoekt het project welke effecten deze machine heeft op bodemkwaliteit, bodemleven, biodiversiteit, drogestofopbrengst en voedingswaarde van het gewas. Het project is gestart op initiatief van Peter Oosterhof, biologisch melkveehouder (en AND deelnemer ANLB) in Foxwolde.

Toekomstbestendige beheersing onkruid en aardappelopslag

Het project ‘Toekomstbestendige beheersing onkruid en aardappelopslag’ behelst het verkennen en demonstreren van mogelijkheden en maatregelen om onkruiden en aardappelopslag te beheersen

Transitie landbouw & Proeftuin NIL

In het Nationaal Park Drentsche Aa worden twee landbouwprojecten over vergroting van biodiversiteit uitgevoerd onder de noemer Natuurinclusieve Landbouw (NIL).