Mijn BoerenNatuur

Toekomstbestendige beheersing onkruid en aardappelopslag

Toekomstbestendige beheersing onkruid en aardappelopslag

Toekomstbestendige beheersing onkruid en aardappelopslag

Het project ‘Toekomstbestendige beheersing onkruid en aardappelopslag’ behelst het verkennen en demonstreren van mogelijkheden en maatregelen om onkruiden en aardappelopslag te beheersen

Doelstelling
Het project ‘Toekomstbestendige beheersing onkruid en aardappelopslag’ behelst het verkennen en demonstreren van mogelijkheden en maatregelen om onkruiden en aardappelopslag te beheersen in de Veenkoloniale akkerbouw, door optimaal gebruik te maken van agronomische en ecologische principes en nieuwe technologische mogelijkheden die het gebruik van chemische middelen minimaliseren. Een goede beheersing van aardappelopslag zorgt voor een vermindering van geassocieerde ziekten en plagen en een verdere verduurzaming van de Veenkoloniale akkerbouw.

Start- en einddatum
De startdatum van het project is 1 februari 2018 en de einddatum is 30 juni 2022. 

Onkruid en aardappelopslag
Het Veenkoloniale bouwplan kent een grote en nog steeds toenemende afhankelijkheid van herbiciden als gevolg van de bestaande aardappelopslag. Deze opslag zorgt niet alleen voor opbrengstverlies in volggewassen door competitie om nutriënten en licht, maar is ook een waardplant voor ziekten en plagen met een economisch grote impact. Het heersende bouwplan wordt steeds meer vernauwd naar de continu teelt van aardappelen. In het Veenkoloniën gebied is er verder sprake van een hoge onkruiddruk, waarbij ongewenste soorten eveneens als waardplanten kunnen optreden.

Aanpak
De resultaten worden behaald via:

  • een proeftuin van innovatieve technologieën en maatregelen om onkruiden en aardappelopslag te beheersen;
  • een praktijkproject om deze innovaties ter beheersing van onkruid en aardappelopslag te toetsen en te gebruiken als voorbeeld.

Verwacht resultaat
Vermindering van de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen in het gebied van de Veenkoloniën en verhoging van de diversiteit door teelt van andere rassen en gewassen. Meer informatie over voortgang en resultaten van de praktijkproeven vindt u hiernaast in het submenu.

Innovatieproject
Klik hier voor meer informatie over dit project.

Dit project is een samenwerkingsproject van Agrarische Natuur Drenthe, HLB en Wageningen University & Research. Het project is tot stand gekomen met steun uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.