ANDrenthe

Gedeputeerde Jumelet op

werkbezoek in het Eexterveld




Op 30 augustus bracht gedeputeerde Henk Jumelet een werkbezoek aan het Eexterveld. Doel van het werkbezoek: kennis nemen van agrarisch natuurbeheer op de akkers. Dit was bij deze gelegenheid op de akkers van deelnemer Hendrik Meijering.

Tijdens de koffie naast de mestsilo werd kennis gemaakt met elkaar, waarna een korte uitleg werd gegeven door AND van het agrarisch natuurbeheer in het gebied. Daarna was het woord aan Hendrik en zijn partnerJohanna om zijn kennis en ervaring met het agrarisch natuurbeheer te delen met de aanwezigen.

Wat Hendrik vooral opvalt is dat het met het blote oog vaak lijkt of fauna (vooral vogels) geen gebruik maken van de akkers. Wanneer hij, daar waar nodig, bewerkingen uitvoert op de akker ziet hij hoeveel gebruik wordt gemaakt van het beheer. Ook de akkerdistel viel hem in positieve zin op. Geen welkome gast op de akker, maar toch ziet Hendrik ook hoe waardevol de plant is voor bijvoorbeeld verschillende vlindersoorten.

Discussie

Het bezoek werd ruim een uur later afgesloten met een discussie naast de wintervoedselakker over de toekomst van het agrarisch natuurbeheer na 2021. Als het aan Hendrik en Johanna ligt gaan zij nog jaren door met agrarisch natuurbeheer op het Eexterveld. Als dank voor het werkbezoek kregen zij namens de gedeputeerde een boek uitgereikt met de titel 'Ruilverkaveling rond Zuidwolde; Driemaal is scheepsrecht'.



werkbezoek HJ 2018
Dubbelfuncties
Onlangs was ik voor een bespreking ergens in het westen des lands. Op de weg was het erg vol en druk. Maar niet alleen op de weg. Ook het buitengebied is vol. Nederland is een klein land en elk stukje grond heeft een gebiedseigen invulling. De tijd dat een gebied slecht 1 specifieke doelstelling heeft gaat langzaam maar zeker verdwijnen. We ontkomen niet aan dubbelfuncties. Natuurinclusieve landbouw is daar een voorbeeld van. Als boeren zijn we daar al volop mee bezig: we combineren agrarisch natuurbeheer met landbouw. Een hele mooie combinatie die prima samen gaat.
Niet alleen de landbouw moet op zoek naar dubbelfuncties. Ook terreinbeherende organisaties hebben daarin een maatschappelijke taak. De tijd van landbouwgrond zo maar omzetten in natuur is geweest. Er ligt een enorme energieopgave voor de komende jaren. Als er al grond aan de landbouw moet worden onttrokken dan zal er serieus gekeken worden hoe we die percelen voor verschillende doelstellingen kunnen gebruiken. Een combinatie van natuur een zonne-energie lijkt een hele mooie. Ervaringen in het buitenland leren dat de biodiversiteit bij zonneweides toeneemt. Dus waarom zou je dan niet zonne-energie en natuur kunnen combineren? Zo´n terrein krijgt een beperkte dekking met zonnepanelen, zodat ook de natuur haar gang kan gaan. Weer een mooie kans om de dynamiek in onze provincie te laten zien.

Jan Reinier de Jong,
dagelijks bestuurder Agrarische Natuur Drenthe
workshop02

Workshop Graslandbeheer in Foxwolde

De huidige methaanuitstoot van de meeste melkkoeien is veel te hoog. Hiervoor kunnen supplementen aan het voerrantsoen worden toegevoegd om deze uitstoot te verminderen. Dit brengt ook weer extra kosten met zich mee voor de melkveehouder. Dat bleek tijdens de workshop graslandbeheer op 7 september bij melkveehouder Peter Oosterhof in Foxwolde.


Omdenken is hierbij cruciaal. Hoe kan ik voorkomen dat de methaanuitstoot zo hoog wordt? Dit geldt ook voor het gebruik van bijvoorbeeld 'droogzetters' (antibiotica). Hoe kan ik voorkomen dat ik droogzetters nodig heb?
Het eerste perceel bevatte een kuithoog kruidenrijk grasgewas. Dit perceel was 24 augustus voor het laatst geweid. Twee weken rust en dan alweer zo’n hoog gewas, hoe kan dat? Hier wordt geweid volgens het zogenaamde ‘Natuurlijk werken’ bedrijfssysteem. Maximaal weiden (met een voor- en achterdraad), een lage kostprijs, respect voor de natuur en een gezond eindproduct als doel.

Gezonder gewas

Door kruiden zoals smalle weegbree, veel klaversoorten, cichorei, wilde peen, duizendblad door te zaaien ontstaat er een gezonder gewas voor de koe. Ook geven de kruiden lucht aan de bodem en verstikt de grasmat niet. Zoals gezegd een gezonder gewas voor de koe. Dit betekent een gezondere koe, wat weer betere kwaliteit mest oplevert. Goede mest, wat in dit geval bovengronds wordt uitgereden, zorgt voor een gezonde vitale bodem. En zo is de cirkel rond; ook wel kringlooplandbouw genoemd.
Door maximaal te weiden worden de percelen zo min mogelijk bereden door zware machines wat zorgt voor minder bodemverdichting. Minimaal gebruik van machines brengt ook minder kosten en luchtvervuiling met zich mee.

Vers gras

Even terug naar de koe. Een aantal keer per dag wordt het voordraad verplaatst zodat de koeien steeds vers gras hebben en het perceel mooi gelijkmatig, maar niet kort, afgrazen. Er zijn veel waterpunten op de percelen. Dit zorgt er samen met het achterdraad voor dat de percelen niet kapot worden gelopen.
Maïs komt niet voor in het voerrantsoen binnen een dergelijk bedrijfssysteem. Dit vraagt een wat robuustere koe dan de volbloed Holstein friesian. Voor elk bedrijf is uitproberen welke kruisingen of andere rassen hiervoor prettig werken.

Sponswerking

Per kalenderjaar 300 dagen weiden. Is dat voor elk melkbedrijf haalbaar? Misschien wel niet, maar met de nodige investeringen in drainage en bodemverbetering kom je heel eind. Immers zorgt een goede sponswerking van de bodem voor betere droogte resistentie en tijdens natte perioden kan het ook veel meer hebben.
Al met al een zeer boeiende workshop gegeven door Peter Takens van Kringlooplandbouwadvies op het gastbedrijf van Peter Oosterhof in Foxwolde. Het heeft ons allen voer tot nadenken gegeven.

workshop01
Heleen Strockmeijer begonnen als nieuwe projectmedewerker
Ik ben Heleen Strockmeijer, 37 jaar oud. Samen met mijn man (en inmiddels ook met onze twee kleine kinderen van 2,5 en 5 jaar) woon ik nu bijna 10 jaar in Onstwedde. Mijn studie diergezondheidszorg heb ik gevolgd aan de hogere landbouwschool (Van Hall Instituut, Leeuwarden). Tijdens mijn stage bij EM-Agriton ben ik geïnteresseerd geraakt in de bodem en bodemvruchtbaarheid. Het blijft fascinerend hoe alles in de natuur met elkaar samenhangt en elkaar beïnvloedt. Mijn afstudeeropdracht heb ik aan de faculteit diergeneeskunde in Leipzig uitgevoerd. Hierbij heb ik de verschillende effecten onderzocht van een desinfecterend speendipmiddel ten op zichtte van een middel op basis van EM (effectieve micro-organismen).
Na mijn studie ben ik aan de slag gegaan bij een agrarische handelsonderneming en daarna heb ik bij verschillende afdelingen van RVO in Assen gewerkt. Vanaf begin september ben ik nu werkzaam bij AND. Ik word er heel blij van dat ik weer dicht bij de praktijk sta en dat ik samen met een leuk team van collega’s mag werken aan agrarisch natuurbeheer en dat ik nu 'voor de bloemetjes en de bijtjes kan zorgen', zoals mijn dochter zegt.

Egbert en Henk Hoving in Eexterveen doen voor het eerst mee aan ANLb

‘Randen en veldjes passen goed in bouwplan’


De maatschap van de broers Egbert en Henk Hoving verbouwt aardappelen, graan en suikerbieten op 200 hectare rond hun Veenkoloniaal akkerbouwbedrijf in Eexterveen. Toen begin dit jaar de helft van hun areaal binnen de begrenzing van het ANLb kwam te vallen, tekenden ze in voor 14 hectare akkerranden en voedselveldjes.

‘Het is voor ons weer eens wat nieuws’, antwoordt Henk Hoving nuchter als je hem vraagt waarom ze in het agrarisch natuurbeheer zijn gestapt. Maar dat is voor de broers zeker niet de enige reden om mee te doen aan het ANLb, benadrukt hij. ‘Het draagt bij aan het imago, de vergoeding is ook goed en bovenal past het in ons bouwplan. We zaaien nu onze natste risicopercelen in met natuurmengsel. Die hoeven we dan niet te oogsten, ze krijgen zo ook meer rust.’
Egbert Hoving weet nog wel een reden om mee te doen: het ANLb brengt variatie in het landschap. Niet alleen wordt het uitzicht volgens hem zo mooier, het is ook goed voor de dieren, stelt hij vast. ‘Ik heb nog nooit zo veel fazanten, kieviten, reeën en bijen gezien dan in de veldjes en akkerranden die we nu hebben liggen. Ze vinden er voedsel en rust. Bijen zoeken hier nectar als er op andere plekken niets is.’

Zakelijke afweging

Meedoen met het ANLb blijft volgens Henk en Egbert Hoving een zakelijke afweging. ‘We doen mee zolang we er niet op achteruitgaan. Bovendien past het goed in ons werkschema, en met de oogst hebben we er geen last van’, vat Henk Hoving samen.
‘Het maakt het boeren leuker. Tijdens het groeiseizoen kijken we regelmatig hoe de mengsels het doen.’, vult zijn broer Egbert aan. Ze geven aan graag door te gaan met het agrarisch natuurbeheer op hun bedrijf. ‘We hebben het liefst een contract voor langere tijd. En wat ons betreft kan tot zo’n 20 procent van het areaal meedoen in het ANLb, zolang het niet ten koste gaat van ons graan.’

HT-Natuurrand18072605

Mark Schrale nieuwe veldmedewerker bij AND

Mijn naam is Mark Schrale (49) en ik ben geboren in de Wieringermeer. Als kleinzoon van een boer en slager was het voor mij duidelijk: ik ging naar de Land- en Tuinbouwschool. Daarna volgde ik onderwijs op de Bosbouwschool en
de sportopleiding Cios. Ik ben in binnen- en buitenland actief geweest met de organisatie en uitvoering van educatieve en sportieve programma's en reizen. Landschap, flora en fauna en de beleving hiervan stonden altijd centraal.
Meest sprekende voorbeeld zijn de reizen die ik mocht begeleiden in Chili en Argentinië.
Momenteel ben ik woonachtig in Feanwalden, op de rand van de Noordelijke Friese wouden. Een prachtig gebied waar akker- en weidegronden verweven zijn met plas-dras-gebieden. Hier ben ik jaren actief geweest binnen het bestuur van de plaatselijke vogelwacht en inventariseer broedvogels voor Staatsbosbeheer en It Fryske Gea.

Schaapherder

In het voorjaar van 2016 werd ik het kader van natuurbeheer, schaapherder op het Fochteloërveen. 's Zomers grazen op de heide en in de winter bij de boeren op de weide. Ik kan wel zeggen dat ik erg begaan ben met 'ons' cultuur- en natuurlandschap.
Als veldmedewerker bij AND wil ik graag een positieve bijdrage leveren aan het versterken van de flora en fauna binnen de agrarische leefgebieden in Drenthe.
Mark Schrale

Agenda:

14 november: ledenbijeenkomst Agrarische Natuur Drenthe Café/Restaurant Hofsteenge in Grolloo
facebook twitter