ANDrenthe

EU-PERSPECTIEF-ANLB-O.K.!


Een wat cryptische openingskop: de Europese toezichthouders hebben een (paas-)ei gelegd over een voor ons belangrijke kwestie. Het in Nederland ontwikkelde systeem van uitvoering van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) door de veertig collectieven is onderzocht/ge-audit en goed bevonden! Natuurlijk zijn er een aantal aanbevelingen, maar die zijn goed op te pakken.

Zo’n auditproces is niet zonder risico’s en er is aardig wat kneedwerk aan te pas gekomen door de Nederlandse vertegenwoordigers. ‘Brussel’ heeft voor onze collectieve aanpak geen EU-protocol, want het is ontwikkeld door de Nederlandse overheden (Rijk & Provincies), en zoiets laten uitvoeren door ‘agrarische collectieven’ zonder strenge bemoeienis van bijv. het Rijk, zou vragen zijn om ongecontroleerde acties (lees: malversaties). Dus is er flink doorgezaagd over de afspraken/pakketten/vergoedingen/controles/rekensystematiek, tot ver achter de komma.

Er wordt geen systeemverandering geëist, er komt geen EU-sanctie en/of boete en dat betekent dat Nederland de voorgenomen plannen om door te gaan met het ANLb kan realiseren. Vermoedelijk zal een van de aanbevelingen ons ook helpen om een brug te slaan ‘over’ de onzekere verlengingsperiode van het huidige GLB (waarschijnlijk tot 2023) en de positie van de tussentijdse ANLb-contracten. Want het is overduidelijk dat de huidige 6-jarige ANLb-periode met 1 á 2 jaar verlengd moet worden als gevolg van de Brexit en nu ook de coronacrisis. Er komen nieuwe ANLb-contracten voor bijv. 6 jaar, met een clausule dat die contracten stoppen/vervangen worden, op het moment dat het nieuwe GLB er is.

Wij zijn toch wel verheugd dat in deze hectische tijd deze belangrijke bouwsteen, voor landbouwers die willen bijdragen aan biodiversiteit in en rond hun bedrijven, overeind blijft. Ons ANLb-systeem krijgt steeds meer waardering, niet alleen in eigen land. Langs de grens met Duitsland en België vindt al veel kennis en informatie uitwisseling plaats. Uiteindelijk gaat het om het resultaat, en een efficiënte en effectieve aanpak helpt ons allemaal.

Een verlenging van de huidige ANLb-periode vraagt natuurlijk ook om bevestiging van de financiële afspraken door het Rijk en de provincie, en om indexatie. Feitelijk is er vanuit de Landbouw nu al veel meer belangstelling voor deelname aan ANLb dan budgettair mogelijk is. Veel agrarische ondernemers zijn bewust opzoek naar een natuurinclusieve rol in hun bedrijf, en de praktische en kostenefficiënte aanpak via de collectieven biedt hen perspectief.
Een exact tijdpad is er nog niet. Maar het is belangrijk dat iedere huidige ANLb-deelnemer voor zichzelf de vraag gaat stellen: wil ik doorgaan met m’n huidig bedrijfsareaal ANLb. Ook wij als AND moeten aan de slag. We moeten beoordelen of het huidige areaal op de juiste plek ligt met de juiste beheerafspraken (de opgave is effectief ANLb-beheer). En ook nagaan of de huidige deelnemers, qua naleefgedrag, de gemaakte beheerafspraken goed uitvoeren. Want: zoals gezegd … er is veel meer belangstelling dan budget. Dat geeft ons de opdracht om goed onderbouwde toekomstkeuzes te maken ten aanzien van .. waar-welk beheer-in welke omvang. Dat doen we graag én actief samen met u.Henk van ’t Land
Voorzitter AND
HT-AND19062722

Ons kantoor is gesloten

We hebben besloten het kantoor te sluiten, in verband met de maatregelen die het kabinet heeft genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. Onze werknemers gaan zoveel mogelijk vanuit huis werken. We zijn telefonisch en per mail te bereiken. Afspraken en vergaderingen hebben we waar mogelijk verplaatst of gaan per telefoon of online door. Tijdens werkzaamheden die we niet vanuit …
Meer lezen

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in Drenthe

ANLb-vergoedingen 2019 uitbetaald

Met genoegen kunnen we meedelen dat eind februari jl. nagenoeg alle vergoedingen over ANLb-beheerjaar 2019 zijn uitbetaald aan de deelnemende boeren en andere grondeigenaren. Landelijk is € 71,2 miljoen uitgekeerd. 99,8% van het nationaal aangevraagde beheer is goedgekeurd en vroegtijdiger uitbetaald dan vorig jaar. In Drenthe hebben we in 2019 veel goed beheer gezien door onze ANLb-deelnemers. De geleverde inspanningen zijn via de uitbetaling, zoals afgesproken, ook financieel beloond. Na correcties vanuit NVWA-controles en schouw hebben we een heel klein bedrag er buiten moeten laten. Dit betekent dat we in Drenthe daadwerkelijk 99,92% hebben overgemaakt. Een beeld waar we met z’n allen heel trots op zijn. Een groot compliment is op z’n plaats.

141 hectare meer agrarische natuur in 2020

beheer 2020
Voor het beheerjaar 2020 is er extra budget voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) door de provincie Drenthe beschikbaar gesteld aan Agrarische Natuur Drenthe. In totaal gaat het om een extra jaarlijkse bijdrage van 229.000 euro. Het doel is om agrariërs en grondeigenaren in aangewezen leefgebieden meer kans te geven om te werken aan agrarische natuur- en landschapswaarden. Een deel …
Meer lezen

Het weidevogelseizoen is begonnen

IMG-20190516-WA0004
Op 1 april is de rustperiode van start gegaan. Percelen met afgesproken rustperiode kunnen deelnemers een paar maanden niet bewerken. Maar ook voorbijgangers mogen het veld niet betreden. Genieten van de weidevogels op afstand dus. De rustperiode duurt uiterlijk tot 1 juli. Al veel kievietsnesten gevonden 2 maart is het eerste kievietsei gevonden in Nederland en 8 maart in Drenthe. …
Meer lezen

Projecten

Start DAW-project: Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen

Start van het project: Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen 2 maart was de startbijeenkomst van het project Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen. Akkerbouwers in het Drentsche Aa en Hunze gebied en de Veenkoloniën zaaien akkerranden langs sloten in om de waterkwaliteit te verbeteren. De rand vormt een buffer zodat er minder gewasbeschermingsmiddelen in het water komen. Daarnaast trekt de rand nuttige insecten …
Meer lezen

Doorzaaimachine voor kruidenrijk grasland

Eerste testrit doorzaaimachine
Het project doorzaaimachine voor kruidenrijk grasland ontwikkelt een machine die zaaien van kruidenmengsels in bestaand grasland mogelijk maakt. Een kruidenrijk grasland kan zorgen voor een hogere opbrengst zonder gebruik van kunstmest en een langer weideseizoen. Daarnaast onderzoekt het project welke effecten deze machine heeft op bodemkwaliteit, bodemleven, biodiversiteit, drogestofopbrengst en voedingswaarde van het gewas. Het project is gestart op initiatief …
Meer lezen

Samenwerking tussen AND-leden en gebiedspartners versterken de leefomgeving van akkervogels

Naast inzet van agrarisch natuurbeheer werken we samen met gebiedspartners om de leefomgeving van akkervogels te versterken. We planten op diverse plekken struweel aan en hangen nestkasten op voor de ringmus en torenvalk. Het zijn maatregelen die buiten het agrarisch natuurbeheer vallen, maar een belangrijke bijdrage leveren aan het biotoop. Struweel biedt bijvoorbeeld een belangrijke schuilplaats voor akkervogels. Groter leefgebied …
Meer lezen

Geef de boerenzwaluw een landingsplaats!

Plankje voor de boerenzwaluw om een nest te bouwen
In moderne stallen is minder nestgelegenheid voor de boerenzwaluw. Er zijn minder gaten waardoor de zwaluwen naar binnen kunnen vliegen of deuren zijn altijd gesloten. Eenmaal in de moderne stal zijn de stalen balken te glad of ontbreken er richels om een nesten te bouwen. Daarom delen we 50 landingsplankjes uit aan melkveehouders. Het plaatsen van landingsplankjes biedt de boerenzwaluw …
Meer lezen

Uw erf toekomstbestendig met Schoon Erf, Schoon Water

Uw erf op orde en voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving ten aanzien van erfafspoeling? Dat is wat het project Schoon Erf, Schoon Water Drentse Veenkoloniën u biedt. Dit unieke project voor akkerbouwers en loonwerkers levert u een aantal voordelen op: • U wordt groepsgewijs begeleid door een erfafspoelingsspecialist bij het opstellen van uw eigen erfplan. • U …
Meer lezen
facebook twitter