ANDrenthe

11.000 x Agrarisch Natuurbeheer


In heel Nederland zijn ruim 11.000 agrarische ondernemers betrokken bij het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Veertig collectieven faciliteren deze 11.000 agrariërs, om naast hun reguliere bedrijfsvoering, effectief en efficiënt uitvoering te geven aan diverse maatregelen die onderdeel zijn van het ANLb. Feitelijk steekt deze categorie ondernemers z’n nek uit. Ze laten zien dat zij openstaan voor geïntegreerde maatregelen, mits die berusten op helderheid, inpasbaarheid én van een beloning zijn voorzien: de ANLb-pakketten. Zij zijn in 2016 in dit proces gestapt en tekenden allen bij voor overgangsjaar 2022, nu de looptijd is opgerekt omdat ‘Brussel/Nederland/12 provincies’ er nog niet uit zijn hoe het Europees landbouwbeleid (GLB) vervolgd moet worden.

In Drenthe gaat het om 350 deelnemers, en nog een groot aantal op de wachtlijst omdat zij niet in de ‘juiste gebieden liggen’, en er onvoldoende budget beschikbaar is. Uit de bereidheid van de betrokken deelnemers om de contracten te verlengen met één beheerjaar, blijkt wederom de positieve betrokkenheid en de steun voor de huidige werkwijze door Agrarische Natuur Drenthe.

De erkenning dat het ANLb-systeem goed werkt is onderschreven in diverse onafhankelijke onderzoeksrapporten. Samen hebben die met de inbreng van de collectieven en Boerennatuur ertoe geleid dat in de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 24 september 2021 staat: “ANLb is één van de succesvolle ervaringen waar het GLB-NSP op voort wil bouwen” De Nederlandse uitwerking van het nieuwe GLB, moet leiden tot een uitbreiding van het ANLb-areaal en een verbreding naar klimaat & water, maar ook landschapselementen. Kortom: de effectieve en efficiënte gebiedsgerichte aanpak van het ANLb, zoals in Drenthe, moet als praktisch werkend instrument worden benut voor het faciliteren van toekomstbestendige agrarische ondernemers, die voor hun extra activiteiten een maatschappelijke beloning krijgen.
In Drenthe pleit AND namens die 350 deelnemers maar ook voor alle andere leden en overige belangstellenden die in de wacht staan, dat er in Drenthe méér gebieden komen voor ANLb, dat er extra geld komt, en dat er praktische pakketten komen met een adequate beloning.

Waar gesproken wordt over natuur inclusieve landbouw, kringlooplandbouw, of … geeft het maar een naam ..., is het goed om te realiseren dat ANLb een zeer waardevolle bouwsteen die echt werkt en draagvlak heeft. Benut dat!

Henk van ’t Land
Voorzitter Agrarische Natuur Drenthe
HT-AND19062722

2 miljoen voor schoner water in waterschap Drents Overijsselse Delta

bufferstrook grasland
Voldoende schoon water wordt een steeds belangrijker maatschappelijk thema op het boerenbedrijf, vanwege eisen aan waterkwaliteit (Kader Richtlijn Water). In het Drentse deel van waterschap Drents Overijsselse Delta worden verschillende maatregelen gesubsidieerd om te werken aan waterkwaliteit en –kwantiteit. De vrijwillige maatregelen richten zich op bufferstroken, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, bedrijfswaterplannen, erfinrichting en water vasthouden. De subsidie is beschikbaar tot en met 31 december 2023.

Benieuwd naar wat u kan doen op uw bedrijf? Kijk op: www.andrenthe.nl/daw-wdodelta

De landbouw is continu in verandering, daar ben ik graag bij betrokken.

IMG_8386 - kopie
‘Kijk hier loopt de oude vaart, daarlangs ligt de bufferstrook met ernaast een plasdras voor de weidevogels.’ In de kantine van Jacob Mulder hangt een kaart van zijn bedrijf. Het bedrijf ligt in het beekdal van de oude vaart. ‘We hebben ongeveer 60 ha grasland liggen. Op de es hebben we nog 12 ha mais. Samen met mijn vrouw en …

Meer lezen

2 november 2021 AND-ledenavond

Agrarische Natuur Drenthe (AND) houdt op 2 november aanstaande in Café-Restaurant Hofsteenge te Grolloo haar jaarlijkse Ledenavond. Andere belangstellenden zijn uiteraard ook van harte welkom!

Prof. dr. ir. Theo Spek van de Rijks Universiteit Groningen geeft deze avond een lezing over “boeren in het Drentse Landschap .. toen, nu en straks”. Een interessant en actueel thema. Na de pauze volgt een sfeervolle voordracht door Harm Dijkstra geïnspireerd door de agrarische omgeving waarin hij is opgegroeid en nog steeds woont. U bent van harte welkom. Neem gerust gezinsleden, familie of andere belangstellenden mee.
LET OP: Het tonen van een coronatoegangsbewijs is verplicht. Meer lezen

Plaats een nestkast voor de torenvalk!

Torenvalkkast
Met behulp van de POP3+ subsidie Niet-Productieve-Investeringen Akker- en weidevogels heeft AND twintig torenvalkkasten kunnen aanschaffen om hiermee een bijdrage te leveren aan de verbetering van het leefgebied van de torenvalk. Heeft u interesse in een torenvalkkast op uw erf? Geef u op via het onderstaande aanmeldformulier. Toewijzing gebeurt op basis van binnenkomst en geschiktheid van het gebied. De voorkeur …

Meer lezen

Uitvoeren en melden beheer

Het meeste landschapsbeheer wordt het beste uitgevoerd in de herfst en de winter.

Waarmee kan u aan de slag en hoe?

  • Bosjes en hakhout snoeien: Doet u mee met ANLb-pakket Bosje of Hakhout (bijvoorbeeld houtwal of singel)? Dan betekent dit dat u vanaf 1 oktober mag starten met de zaagwerkzaamheden en dit voor 15 maart klaar moet zijn. Heeft u plannen om snoei- of zaagwerkzaamheden te plegen? Neem dan contact op met uw gebiedscoördinator, zodat we afspraken kunnen maken over het beheer. Als collectief proberen we verspreid beheer te plegen aan landschapselementen. Daarmee ontstaat zowel in tijd als ruimte variatie in de bosjes, houtwallen en singels. Door de variatie zullen meer soorten dieren en planten zich thuis gaan voelen.
  • Rietzomen en natuurlijk beheer van sloten: Haal alleen de watervegetatie (planten) weg en neem daarbij zo weinig mogelijk bagger mee. Elke sloot is maatwerk: kijk goed naar de breedte, de diepte en waar het mogelijk is om wat plantenvegetatie te laten staan. Een sloot kan vaak prima gedeeltelijk worden geschoond, bijvoorbeeld door jaarlijks 1 zijde te schonen en/of te maaien, mits de doorstroming gegarandeerd blijft. Maaiwerkzaamheden worden verricht in de periode tussen 1 oktober en 1 maart.

Meldingsplicht uitgevoerd beheer

Vanwege de meldingsplicht die AND heeft aan RVO, is het van belang dat u uw uitgevoerde maai- en snoeiwerkzaamheden binnen twee weken aan ons doorgeeft. Jaarlijks moeten we aan een minimumpercentage uitgevoerd beheer voldoen. Als collectief hebben we dan ook de verplichting om uitgevoerd beheer te melden aan RVO. Neem hiervoor contact op met uw gebiedscoördinator via email, telefoon of via het online meldingsformulier.

Al ruim 100 houtwallen geïnventariseerd

20210923 houtwal 2
Dit voorjaar is er een start gemaakt met de inventarisatie van houtwallen die collectief beheerd worden. In de gemeente Noordenveld is de spits afgebeten. Bij deze inventarisatie wordt de huidige staat van de houtwallen in kaart gebracht aan de hand van een criteriumlijst. Zo is o.a. de bedekkingsgraad, evt. beschadigingen aan de houtwal, aanwezigheid van een greppel aan beide zijden, …

Meer lezen

Stage Rianne Hoekstra over kruidenrijk grasland

WhatsApp Image 2021-09-23 at 07.25.03 (1)
Hoi, mijn naam is Rianne Hoekstra. Vanaf april tot en met oktober liep ik stage bij AND. Daarom zal ik me even voorstellen. Ik ben 24 jaar en ik studeer Toegepaste Biologie aan Aeres Hogeschool in Almere. Deze studie houdt zich voornamelijk bezig met natuur, plant en dier. Zelf kom ik niet uit Almere, maar uit een klein dorpje in …

Meer lezen
facebook twitter