ANDrenthe

ANLb

In beeld: ANLb-deelnemer Hendrik Jan Drenthen

In juli waren wij op bezoek bij de familie Drenthen. Hun akkerbouwbedrijf is gevestigd aan de Rijksweg in Smilde. Naast de akkerbouw tak heeft Hendrik Jan een bedrijf in onder andere grondverzet en kraanverhuur. De maatschap is vorig jaar gestart met agrarisch natuurbeheer naast de graanteelt. ANLb Henrik Jan vertelt aan de keukentafel dat hij via een collega deelnemer kennismaakte …
Meer lezen

Meer grutto’s maar minder kuikens in 2020

Alarmtellingen 2020
In 2020 waren er meer broedparen, maar minder weidevogelgezinnen dan in 2019. Ieder jaar wordt een broedparen en alarmtelling uitgevoerd in twee delen van het weidevogelgebied Drostendiep. In de deelgebieden Galgaten en Dalen-Zuid is het succes van de weidevogels nog het grootst. Daarom worden deze gebieden extra gemonitord om snel in te kunnen springen op wat we zien. De andere …
Meer lezen

Uitvoeren en melden beheer

Het meeste landschapsbeheer wordt het beste uitgevoerd in de herfst en de winter.

Waarmee kan u aan de slag en hoe?

  • Poelen: in overleg wordt het beheer periodiek uitgevoerd. Bagger minimaal de helft van de poel uit en haal te dichte begroeiing weg. Het baggerslib één dag op de rand van de poel laten liggen, zodat de dieren er uit kunnen kruipen. Voer het vervolgens af (om brandnetels e.d. te voorkomen). Onderhoud aan een poel dient plaats te vinden tussen 1 september en 15 oktober; het gaat dan veelal om schonen, maaien, snoeien en afvoeren. Wilt u meer weten over poelenbeheer? Klik dan hier.
  • Bosjes en hakhout snoeien: Doet u mee met ANLb-pakket Bosje of Hakhout (bijvoorbeeld houtwal of singel)? Dan betekent dit dat u vanaf 1 oktober mag starten met de zaagwerkzaamheden en dit voor 15 maart klaar moet zijn. Heeft u plannen om snoei- of zaagwerkzaamheden te plegen? Neem dan contact op met uw gebiedscoördinator, zodat we afspraken kunnen maken over het beheer. Als collectief proberen we verspreid beheer te plegen aan landschapselementen. Daarmee ontstaat zowel in tijd als ruimte variatie in de bosjes, houtwallen en singels. Door de variatie zullen meer soorten dieren en planten zich thuis gaan voelen.
  • Rietzomen en natuurlijk beheer van sloten: Haal alleen de watervegetatie (planten) weg, zo weinig mogelijk bagger meenemen. Elke sloot is maatwerk: kijk goed naar de breedte, de diepte en waar het mogelijk is om wat plantenvegetatie te laten staan. Een sloot kan vaak prima gedeeltelijk worden geschoond, bijvoorbeeld door jaarlijks 1 zijde te schonen en/of maaien, mits de doorstroming gegarandeerd blijft. Maaiwerkzaamheden worden verricht in de periode tussen 1 oktober en 1 maart.

Meldingsplicht uitgevoerd beheer

Vanwege de meldingsplicht die AND heeft aan RVO, is het van belang dat u uw uitgevoerde werkzaamheden binnen twee weken aan ons doorgeeft. Neem hiervoor contact op met uw gebiedscoördinator via email, telefoon of via het online meldingsformulier. Per jaar moeten we aan een minimumpercentage uitgevoerd beheer voldoen. Als collectief hebben we dan ook de verplichting om uitgevoerd beheer te melden aan RVO en dat kan niet zonder uw hulp.

Pilot Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) in Drenthe

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen, spoorlijnen en (agrarische) gronden eenduidig zijn vastgelegd. De BGT vervangt hiermee (uiterlijk 1 januari 2022) de Grootschalige Basiskaart van Nederland. In Drenthe wordt dit najaar een pilot uitgevoerd, om helder te krijgen wat de gevolgen zijn van de invoering van de BGT voor de …
Meer lezen

Projecten

Interview: Erik Huizing over zijn akkerranden

Erik Huizing heeft een akkerbouwbedrijf in Buinen. Op zijn bedrijf van 170 ha verbouwt hij voornamelijk zetmeelaardappelen (100ha). Daarnaast verbouwt hij nog suikerbieten, een beetje graan en heeft hij land verhuurd voor graszoden. De aardappeloogst is bezig, maar hij heeft wel even tijd om over de akkerranden te praten. Huizing doet al 5 jaar mee met agrarisch natuurbeheer. Hij is …
Meer lezen

Bloemrijke akkers 2020

Bloemrijke akkers juli 2020
Net als voorgaande jaren is ook dit jaar de animo voor deelname aan het project groot. Door heel Drenthe heen ligt 60 hectare aan Bloemrijke Akkers (via de 8 deelnemende gemeente 40 hectare en 20 hectare op eigen initiatief). Hier kunnen een hoop insecten, vogels en ander wild zoals hazen en reeën van profiteren. Het is van belang dat de …
Meer lezen

Veel belangstelling opening keverbank Oranjedorp

Keverbank
Vrijdag 28 augustus j.l. vond aan de Boerwijk in Oranjedorp de officiële opening plaats van de keverbank. Agrariërs Anna en Willem Drenthen en de Natuurwerkgroep Oranjedorp hebben een keverbank aangelegd met ondersteuning van de Agrarische Natuur Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe. Met de keverbank bevorderen de initiatiefnemers onder andere de biotoop van patrijzen in het gebied. De keverbank De keverbank is …
Meer lezen

Innovaties Biodiversiteit in de Veenkoloniën van start

In mei 2020 hebben ANOG en AND de beschikking ontvangen voor het project Innovaties biodiversiteit Veenkoloniën.  Het project richt zich op onderzoek naar een nadere invulling van verscheidene kritische prestatie indicatoren (KPI’s) voor de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw, kortweg BMA, die in de praktijk getest zullen worden. De projectresultaten zullen worden gedeeld in kennisbijeenkomsten en demonstraties bij (deelnemende) akkerbouwbedrijven in de Veenkoloniën. …
Meer lezen

Studiegroepen duurzaamheidsplannen

Samen met Takens Kringlooplandbouw Advies en Dirksen Management Support heeft AND vorig jaar 32 duurzaamheidsplannen opgesteld voor melkveehouders die onze hulp hierbij inriepen. Doordat ieder zijn eigen specialiteit heeft, vulden we elkaar en vooral onze boeren goed aan. Vanwege de maatregelen rondom Covid-19 is het niet mogelijk gebleken dit voorjaar het duurzaamheidsplan individueel of in studiegroep verband verder te brengen. …
Meer lezen

Bestuur & Kantoor

Vergadering ledenraad 18 augustus 2020

18 augustus kwam de ledenraad bijeen. Vanwege de coronacrisis was de vergadering enkele maanden later dan gebruikelijk. De vergadering vond plaats in de werkschuur van AND, zodat genoeg afstand gehouden kon worden. Ook was het mogelijk om via videovergaderen deel te nemen aan de vergadering. Het bestuur heeft de ledenraad op de hoogte gesteld van de gang van zaken en …
Meer lezen

Nieuwe collega Gerben de Boer

HT-AND20081813
Mijn naam is Gerben de Boer. Voor mijn studie tuin- en akkerbouw aan de Aeres hogeschool te Dronten heb ik van september tot en met december 2019 stage gelopen bij AND. Vervolgens ben ik begonnen met het schrijven van mijn scriptie. Het onderwerp hiervan was het puntensysteem binnen de GLB-pilot Akkerbelt. In dit systeem worden punten toegekend aan diverse maatregelen …
Meer lezen

Afscheid bestuurder Alko Tolner

Het Bestuur van AND bestaat uit acht leden, die verspreid over Drenthe hun bedrijf runnen. Daarnaast willen ze verantwoordelijkheid nemen voor het reilen en zeilen van de Drentse organisatie voor Agrarisch Natuurbeheer. Alko Tolner, akkerbouwer uit Grolloo, is één van hen en hij heeft aangegeven dat hij om zeer begrijpelijke redenen absolute prioriteit moet geven aan thuis. Naast het bedrijf blijft er te weinig speelruimte over om bestuurstaken volwaardig uit te voeren. Zeer begrijpelijk en spijtig voor ons allen, want een bestuur vormt toch een soort vriendenclub die de AND-organisatie op het juiste pad houdt en de koers uitzet naar toekomstige ontwikkelingen.

De bestuursleden hebben zelf op hun bedrijf ervaring met agrarisch natuurbeheer en kunnen dat voor de 600 leden vertalen in een praktische aanpak. Zij zijn de voelsprieten van onze 400 actieve beheerders en vormen tevens een netwerk van ambassadeurs voor de omgeving. Alko maakte deel uit van dit betrokken team. Hij blijft natuurlijk uitvoerder van agrarisch natuurbeheer op zijn bedrijf en dichtbij onze organisatie.

Wij danken Alko voor zijn loyale betrokkenheid en wensen hem bovenal een goede tijd met gezin en bedrijf.

De vacature in het bestuur is inmiddels opgevuld, waarmee weer een goede spreiding over Drenthe en de sectoren is geborgd (zie website).

Henk van ’t Land

Voorzitter AND
facebook twitter