Proeftuin NIL

Proeftuin NIL

Proeftuin NIL

De Proeftuin Natuurinclusieve Landbouw (NIL) geeft een praktische invulling aan de doelstelling van de provincie om een omslag naar meer biodiversiteit in de landbouw  te bewerkstellingen via de Agenda Boer Burger en Natuur Drenthe.

Doel is om boeren kennis te laten maken met maatregelen die de biodiversiteit van het bodemleven en de flora en fauna op het veld bevorderen, door een andere dan een gebruikelijke invulling van het bouwplan en de teeltwijze op akkers en grasland. Er zijn in dit verband drie hoofdthema’s:

  • kansrijke gewassen voor boer en natuur
  • duurzame akkerbouw
  • duurzaam graslandbeheer

In het programma van de Proeftuin NIL is per jaar ruimte voor deelname van ongeveer zeven akkerbouwers of veehouders met circa twintig hectare areaal.

Mengteelt tarwe en veldbonen

In de Proeftuin NIL wordt dit startjaar (2022) onderzocht wat de gemengde teelt van granen of mais (koolhydraten) en vlinderbloemigen (eiwit) teelttechnisch en bedrijfseconomisch kan betekenen voor zowel een akkerbouwer als voor een melkveehouder in het Drentsche Aagebied. Tegelijkertijd wordt geprobeerd vast te stellen wat een dergelijke mengteelt bijdraagt aan de bevordering van de (bodem)biodiversiteit. Vier deelnemers die zich hadden gemeld voor het thema kansrijke gewassen hebben mengteelten ingezaaid van mais met stokbonen, tarwe met veldbonen en gerst met erwten. Naast de combinatie van verschillende gewassen voor een breder  voedselaanbod voor het bodemleven, gewassen met bloei/nectar,  wordt ook geëxperimenteerd met teeltmethoden zoals minder kerende grondbewerking, mechanische onkruidbeheersing, aanleg van akkerranden enz.  De ondersteuning bij de uitvoering van de proeven en de begeleiding hiervan is in handen van het adviesbureau CLM Onderzoek en Advies (CLM) uit Culemborg.

Monitoring van de biodiversiteit

CLM voert op de deelnemende bedrijven ook het door hen ontwikkelde  biodiversiteitsmonitoringprogramma uit waarmee de boven- en ondergrondse biodiversiteit op het gehele bedrijf wordt geïnventariseerd. Vanuit de regio wordt de proeftuin met teelt- en bedrijfsadvies ondersteund.

Verschillende plantensoorten zorgen voor breed voedselaanbod bodemleven ook in grasland

In de nazomer en herfst van 2022 wordt een aantal van elkaar in functie verschillende graslandpercelen ingezaaid met gras/klaver/kruidenmengsels van verschillende samenstelling. Hiermee wordt het thema duurzaam graslandbeheer uitgewerkt door een aantal veehouders. Belangstellenden hebben deze zomer een informatiebijeenkomst in het veld bijgewoond.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Geertje Enting (06-55766883).