Mijn BoerenNatuur

Duurzame akkerbouw

Duurzame akkerbouw

Duurzame akkerbouw

Binnen het thema duurzame akkerbouw worden zowel de teeltmethoden als de afzetmogelijkheden uitgewerkt. In het voorjaar van 2023 is een aantal akkerbouwers aan de slag gegaan met de teelt van haver. Haver kan als rustgewas aan het bouwplan worden toegevoegd, met als voordeel dat het weinig onkruidbestrijding vraagt. Vanuit de markt is minder vraag naar granen als haver en rogge. Daarom is de opbrengst en hogere prijs via korte ketens een belangrijk aandachtspunt om deze gewassen te kunnen telen. Daarnaast zijn experimenten opgezet met bladrammenas voor zaadvermeerdering en boekweit. 

Tijdens veldbijeenkomsten worden proefpercelen bezocht, worden vragen van proeftuindeelnemers opgepakt en vindt kennisuitwisseling plaats. Onderzoeksbureau CLM en Delphy zijn hier nauw bij betrokken.

Verslag eerste veldbezoek akkerbouwproeven

Tijdens de eerste veldbijeenkomst van het seizoen zijn er twee proefpercelen bezocht: één met boekweit en één met haver. De proeven lieten mooie inzichten zien. Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst.

Verslag tweede veldbezoek akkerbouwproeven

De tweede veldbijeenkomst heeft plaatsgevonden bij twee proefpercelen: één met haver en één met bladrammenas. Er is bijvoorbeeld gesproken over wat geschikte groenbemesters zijn om na haver in te zaaien. Uitgevoerde insectentellingen lieten zien dat bladrammenas een bijdrage levert aan de biodiversiteit door een hoge insectendiversiteit. Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst.