Mijn BoerenNatuur

Missie/visie

Missie & visie

In de landbouw krijgt verduurzaming steeds meer aandacht. AND is nauw betrokken bij die ontwikkelingen. AND maakt daarom onder andere deel uit van de Regiodeal Natuurinclusieve landbouw en Agenda Boer Burger Biodiversiteit. Het uitgangspunt van AND is een economisch gezonde en duurzame landbouw. Om de verduurzaming te stimuleren, is het van belang dat wij kennis over agrarisch natuurbeheer en projecten delen met boeren in Drenthe.

Boeren met natuurinclusieve landbouw

De minister van Landbouw heeft ingezet op een transitie naar natuurinclusieve landbouw. Ook in het vernieuwde GLB 2021-2027 zal meer aandacht zijn voor duurzaamheid. Het nieuwe GLB en de transitie naar natuurinclusieve landbouw zullen nieuwe mogelijkheden geven voor agrarisch natuurbeheer. AND wil vooroplopen in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame landbouw. Daarom nemen wij deel aan pilots, initiatieven en andere projecten zoals de GLB-pilot Akkerbelt, Duurzame Zuivelketen en Bloemrijke Akkers. AND is  gesprekspartner of projectleider. Samen onderzoeken wij met boeren maatregelen die kunnen helpen de overgang te maken naar een economisch gezonde en duurzame landbouw.

Meer boeren met agrarische natuur

AND streeft ernaar dat in 2030 tweederde van de boeren in Drenthe deelneemt aan regelingen op het gebied van duurzame landbouw. Daaronder vallen ook regelingen buiten het ANLb, bijvoorbeeld van ketenpartners of regelingen in het vernieuwde GLB. Wij vinden dat de regelingen op het gebied van duurzame landbouw beschikbaar moeten zijn voor alle boeren in Drenthe. Ons doel is dat 70% van de boeren in Drenthe lid zijn van AND in 2023. Dat is nu circa 15%.

Leren van boeren met natuur

AND wenst dat duurzame landbouw in ruime mate bekend is bij boeren én burgers in Drenthe. Daarom vinden wij het belangrijk om onze leden en andere partijen te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame landbouw. Dit doet AND onder andere door het organiseren van kennisgroepen en studiebijeenkomsten en het regelmatig verspreiden van een nieuwsbrief.