Nieuws

Pas geplante boom in Hooghalen staat in de weg

Het is geen foutje maar met opzet. Wethouder Jan Schipper (gemeente Midden-Drenthe) plantte 6 maart jl samen met akkerbouwer Otto Willem Eleveld een bronboom op het perceel direct naast zijn boerderij in Hooghalen. Deze boom staat een tikkie in de weg, als herinnering dat op elk boerenbedrijf plaats is voor biodiversiteit. De bronboom is door Agrarische Natuur Drenthe geschonken aan Otto Willem, als dank voor zijn jarenlange inzet als bestuurder.

Beloning duurzaam boeren krijgt stevig vervolg

Boeren in de provincie Drenthe worden ook de komende jaren beloond voor het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Dat gebeurt met het project Duurzaam Boeren Drenthe, waarin duurzaamheidsdoelen zijn vastgesteld voor water, bodem, klimaat en stikstof. Worden deze doelen gerealiseerd, dan staat er voor de boer een beloning tegenover.

Alex Datema: Iedere hectare die wordt opgekocht, moet terug naar de landbouw

Uit de stikstofimpasse komen, lukt alleen door bedrijven op te kopen en bij verkoop af te romen. Gronden die worden opgekocht, moeten weer aan veehouders en akkerbouwers in gebruik worden gegeven. Niet om de productie op te voeren, maar om hen de mogelijkheid te geven om te kunnen extensiveren.

RIEC Noord-Nederland – criminaliteit en veiligheid in het landelijk gebied

In de afgelopen jaren is overal in Nederland een toename van criminele activiteiten te zien in het landelijk gebied. Van GPS-diefstal tot aan drugslab, van arbeidsuitbuiting tot geweldsdelicten. Criminelen hebben namelijk voor de productie van drugs grote loodsen en schuren nodig. Omdat tijdens het proces vreemde geuren vrijkomen is het handig als deze loodsen en schuren een beetje afgelegen liggen. Waar kan dat beter dan in het landelijk gebied? Helaas weten criminelen hun weg uitstekend te vinden. Het lijkt op makkelijk geld verdienen, maar draait vaak uit op grote problemen waar je niet zomaar uit stapt.

Enquête Natuurinclusieve landbouw Drentsche Aa

Om bij zoveel mogelijk agrariërs, die actief zijn in het Drentsche Aa-gebied, informatie op te halen, is een enquête opgesteld. Provincie Drenthe heeft de wens om op zoek te gaan naar meer natuurinclusieve vormen van landbouw, vooral op percelen die grenzen aan de hoofdstroom of zijstromen van de Drentsche Aa en percelen dichtbij natuurgebieden.

Interesse ANLb 2023-2028? Laat het weten

Heeft u nog geen agrarisch natuurbeheer maar wel interesse om mee te doen? Of heeft u interesse in meer agrarisch natuurbeheer? Vul dan onderstaand formulier in, dan komt u op de interesselijst. Op dit moment is het budget voor 2023 nog niet duidelijk. Mocht blijken dat na het verlengen van het huidige beheer budget beschikbaar is, dan zullen we op basis van ecologische effectiviteit en tijd van inschrijving contact opnemen met geïnteresseerden. Staat u al op de interesselijst dan hoeft u het formulier niet in te vullen.

8 november informatiebijeenkomst nieuwe ANLb

AND organiseert een extra informatiebijeenkomst voor deelnemers die niet aanwezig waren bij de informatiebijeenkomsten in augustus. Wij vinden het erg belangrijk dat elke deelnemer aan het ANLb deze informatie krijgt. De informatiebijeenkomst vindt plaats op 8 november bij café Meursinge te Westerbork. De bijeenkomst start om 20:00u (inloop vanaf 19:30u).

Gezocht belangstellenden voor pilot akkervogels Veenkoloniën

De aankomende jaren gaat een groot onderzoek plaatsvinden (2023-2026) op een aantal plekken in het land. Met het project willen we te weten komen wat strokenteelt (verbouwen van gewassen in stroken op gangbare werkbreedte) en het verbouwen van eiwitgewassen kan opleveren voor akkervogels. We richten ons daarbij vooral op de veldleeuwerik en gele kwikstaart. Er wordt uitgebreid ecologisch onderzoek gedaan en we kijken onder andere naar de rol van predatie, het aantal broedparen, het broedsucces, waar de vogels hun voedsel vinden en nog veel meer. Uiteraard zullen we onderzoek doen naar de voor- en nadelen van beide maatregelen voor de betrokken beheerders.

Eikenprocessierups: ‘Je kunt er veel zelf aan doen’

Het is weer zover. Eikenbomen zijn bekleed met linten die waarschuwen voor de eikenprocessierups. Een plaag die jaarlijks terugkomt. Uit meerjarig onderzoek blijkt echter dat wie eikenbomen in zijn tuin of directe omgeving heeft, veel zelf kan doen om overlast te voorkomen.

Zelf waterpeil beheren voor betere weerbaarheid extreme weersomstandigheden

Voldoende schoon water, dat is het doel van het project ‘Uitvoering DAW-maatregelen in werkgebied van waterschap Drents Overijsselse Delta’.  Een van de deelnemers die dankzij het project met het onderwerp voldoende schoon water aan de slag kon is Jan Geerlig uit Witteveen. Door de aanleg van een regelbare slootduiker, die voor 40% door het project gefinancierd is, kan hij nu zelf het waterpeil rondom zijn graspercelen regelen. Tijdens drogere perioden zet hij het waterpeil boven het drainageniveau, waardoor de vochtige bodemzone minder snel krimpt en het gras bij langdurige droogte nog steeds over voldoende water kan beschikken.

Vogeltellingen op wintervoedselakkers 2021-2022

Geelgorzen, vinken en kepen. Dit zijn de soorten die afgelopen winter het meest geteld zijn op verschillende wintervoedselakkers in Drenthe. Agrarische Natuur Drenthe zorgt dat agrariërs onder bepaalde voorwaarden subsidie krijgen om hun grond in te richten als wintervoedselakker. De akkers worden ingezaaid met minimaal 90% granen en aangevuld met andere soorten om als voedsel te dienen voor vogels en andere fauna. De gewassen blijven tot 1 april staan, zodat er de gehele winter voedsel beschikbaar is. Dit heeft een zeer positief effect op het aantal zaadetende zangvogels die in deze gebieden overwinteren.

AND werkt samen met grondeigenaren en gebiedspartners aan integrale gebiedsontwikkeling Achterste Diep

In het Hunzedal wordt gewerkt aan de totstandkoming van een groot samenhangend robuust en klimaatbestendig beeksysteem. De stuurgroep van het programma Hunze heeft in medio 2020 ingestemd met de Landschapsvisie Hunzedal. Hierin wordt de gezamenlijke visie van gebiedspartners weergegeven met de mogelijkheden voor integrale gebiedsontwikkeling. Het pilotproject Achterste Diep is onderdeel van het Hunzeprogramma en kent een looptijd tot en met 2024.

Samen boerenlandvogels beschermen

Samenwerking is het sleutelwoord voor de bescherming van de boerenlandvogels in ons mooie Drenthe. Vele partijen zetten zich gezamenlijk in voor het behoud van deze boerenlandvogels en zijn vertegenwoordigd in het Ermberaad. Agrarische Natuur Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, vrijwilligers, boeren, jagers, terreinbeherende organisaties, provincie Drenthe, allen zijn met elkaar in gesprek over de mogelijkheden die er zijn om elkaar te versterken om de boerenlandvogels te behouden voor onze provincie. In het plan van aanpak boerenlandvogels zijn twee grote ANLb-gebieden aangewezen voor de weidevogels en meerdere ANLb-gebieden voor de akkervogels. Hier wordt extra intensief ingezet met beheerpakketten (maatregelen) in het boerenland.

Resultaten tellingen in wintervoedselakkers 2020-2021

Bijna 40% van de vogels die afkomen op wintervoedselakker zijn geelgorzen. In januari 2021 telden de vrijwilligers het hoogste aantal geelgorzen, namelijk 1989. Wintervoedselakkers zijn ingezaaid met verschillende soorten graan, zonnebloemen en korenbloemen. De wintervoedselakkers worden niet geoogst, de zaden zijn voedsel voor overwinterende vogels. Van oktober tot en met maart tellen vrijwilligers van Werkgroep Avifauna Drenthe vogels in de wintervoedselakkers. Henk Jan Ottens van Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels coördineert de tellingen.

Akkerrandenfilm

Afgelopen jaar hebben we in samenwerking met Ten Have Seeds een film gemaakt waarin uitleg wordt gegeven over de functie van akkerranden. Gebiedscoördinator Bert Hoefsloot vertelt over de aanleg, ontwikkeling en over de functie van akkerranden. De randen voorzien vogels van voedsel (zomergranen en insecten) en schuilgelegenheid. Bijkomend effect van de randen is door het aantrekken van allerlei nuttige insecten er op een natuurlijke manier aan plaagbestrijding wordt gedaan en wordt de waterkwaliteit verbeterd. De kruidenrijke akkerrandenmengsels – bestaande uit granen en kruiden – zijn op maat samengesteld door Ten Have Seeds en bovendien ook nog eens een lust voor het oog. Boer blij, burger blij, biodiversiteit blij!

Subsidieregeling Boerenexperimenten Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt verlengd

Boeren die willen experimenteren met een meer natuurinclusieve landbouw in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde of het Oldambt, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Natuurinclusieve landbouw is een manier van landbouw waarbij boeren oog hebben voor de natuur en biodiversiteit.

De landbouw is continu in verandering, daar ben ik graag bij betrokken.

Kijk hier loopt de oude vaart, daarlangs ligt de bufferstrook met ernaast een plasdras voor de weidevogels.’ In de kantine van Jacob Mulder hangt een kaart van zijn bedrijf. Het bedrijf ligt in het beekdal van de oude vaart. ‘We hebben ongeveer 60 ha grasland liggen. Op de es hebben we nog 12 ha mais. Samen met mijn vrouw en zoon melken we 120 koeien. Op zaterdag verkopen we yoghurt en honing in ons winkeltje. Een vriend van mijn zoon is imker, samen hebben ze door het hele dorp randen en overhoekjes ingezaaid met bloemen en er bijenkasten bijgezet.’ Met de bufferstrook, ingezaaide bloemen en plasdras, laat Mulder biodiversiteit bewust een onderdeel zijn van zijn bedrijfsvoering.

Drone vindt 60 weidevogelnesten in Drostendiep

In maart zijn we begonnen met vliegen over het Drostendiep, opzoek naar kievitsnesten. Gemiddeld drie ochtenden per week stond AND samen met twee duo’s van de vrijwillige vogelbescherming in het veld. Naar mate het seizoen vorderde verlegden we onze zoektocht van akkerland naar grasland. Hier maken weidevogels als Tureluur, Grutto en Wulp graag hun nest. Dit eerste seizoen vond de drone 60 nesten in het Drostendiep.

Patrijs voor het eerst in ieder werkgebied waargenomen

In navolging van 2018 en 2019 is voor het leefgebied Open Akkerland in 2020 opnieuw de zogenoemde beheermonitoring uitgevoerd. Het doel van de monitoring is het volgen van de effectiviteit van het akkervogelbeheer. In de maanden mei, juni en juli is in drie telrondes gemonitord op aanwezigheid van (akker)vogels als geelgors, veldleeuwerik en patrijs. In 2020 is voor het eerst in elk werkgebied de patrijs waargenomen. De soort blijkt behoorlijk kieskeurig en wordt vrijwel alleen gezien in beheereenheden met een duidelijk open pioneerstructuur.

Demo mechanische onkruidbestrijding in agrarisch natuurbeheer

In het agrarisch natuurbeheer worden alleen in overleg met het collectief (pleksgewijs)  gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Mechanische bestrijding van onkruiden is een methode dat steeds meer wordt toegepast voor het bestrijden van hinderlijke onkruiden. Op 3 juni demonstreerde Martin Heerema van AgriBioSolutions onder leiding van Sigrid Arends van Delphy een machine die onkruid wiedt in een bestaand gewas (Spike Rotoweeder) en een machine die wortelonkruiden verwijdert (Kvick-Finn). Deze machines lijken succesvol, maar het moment van inzetten blijkt essentieel te zijn voor een geslaagd resultaat.

Deelnemer Bloemrijke Akkers Jan Willem Vos in beeld

Jan Willem Vos heeft een groot hart voor alles wat met de natuur te maken heeft. Vanaf zijn twaalfde werkte hij als vrijwillige weidevogelbeschermer en markeerde hij de nesten. Tot zijn grote spijt zag hij de weidevogels uit zijn zoekgebied verdwijnen. Als 16 jarige jongen geeft zijn moeder hem de keus tussen een brommercertificaat of een jagersopleiding.

Bericht uit het veld: Weidevogelbroedseizoen in het Drostendiep

Afgelopen voorjaar heb ik als nieuwe veldmedewerker van de AND in dit prachtige weidevogelgebied heel wat uurtjes doorgebracht. Natuurlijk kende ik het gebied en wist ik wel dat er een flinke populatie weidevogels zat. Maar dat het nog zo’n rijk weidevogelgebied is, wist ik toen nog niet. Daar kwam ik gaandeweg achter.

Studiegroepen akkerranden: onkruid in mijn rand! En nu?

De evaluatiebijeenkomst van het project meer kennis minder gewasbeschermingsmiddelen kon door corona niet doorgaan. Daarom verstuurden we de evaluatie via een speciale nieuwsbrief naar de deelnemers van het project. We vroegen de deelnemers, middels een korte vragenlijst, naar hun ervaringen met het project. 19 van de 49 deelnemers vulden de vragenlijst in. Een van de uitkomsten is dat iedereen aangeeft dat niet ieder jaar opnieuw zaaien en de randen meerjarig te laten liggen goed werkt tegen onkruid als melde.

Eindrapportage natuurlijke plaagbestrijding eikenprocessierups

Voor het vierde jaar onderzocht stichting Boermarke Wapserveen maatregelen om de eikenprocessierups op een natuurlijke manier te bestrijden. Het gaat om een combinatie van maatregelen zoals, ophangen van nestkasten en inzaaien van bloemrijke bermen. De maatregelen stimuleren de aanwezigheid van vogels die de rupsen eten en insecten die de rupsen parasiteren.

Jannes Hoenderken over zijn akkerranden: Hoe een foutje goed uitpakt

Jannes Hoenderken heeft samen met zijn broer een akkerbouwbedrijf in het Drentsche Aa gebied. Ze hebben zo’n 50 ha bouwland met aardappels, suikerbieten, tarwe en gerst. Daarnaast pachten ze nog wat grasland van Staatsbosbeheer, dat één keer jaar gehooid wordt. Hoenderken heeft al zeker tien jaar akkerranden. Het is begonnen met het inzaaien van wat overhoeken en wendakkers. ‘Je doet er toch niets mee, en dan is het mooi dat er wat bloeit.’ Inmiddels is het onderdeel van het bedrijf en ligt er ongeveer 3,5 km aan akkerranden. Om meer te leren over het beheer van akkerranden, probeert Hoenderken verschillende beheermethoden uit.

Doorzaaimachine succesvol in overgang naar kruidenrijk grasland

Na een jaar van veel sleutelen en uitproberen, presenteerde Peter Oosterhof op 18 september zijn nieuwe doorzaaimachine. Het zag er prima uit: de doorzaaimachine maakt de strookjes grond mooi los en kan in één werkgang verschillende soorten zaaizaad op verschillende dieptes inzaaien. De kruiden komen dus letterlijk in een gespreid zaaibedje terecht, maar wat levert het nu op? Verschillende deskundigen hebben daarvoor gekeken naar de gewasopbrengst, de biodiversiteit en het bodemleven op het proefperceel.

Interview: Erik Huizing over zijn akkerranden

Erik Huizing heeft een akkerbouwbedrijf in Buinen. Op zijn bedrijf van 170 ha verbouwt hij voornamelijk zetmeelaardappelen (100ha). Daarnaast verbouwt hij nog suikerbieten, een beetje graan en heeft hij land verhuurd voor graszoden.

In beeld: ANLb-deelnemer Hendrik Jan Drenthen

In juli waren wij op bezoek bij de familie Drenthen. Hun akkerbouwbedrijf is gevestigd aan de Rijksweg in Smilde. Naast de akkerbouw tak heeft Hendrik Jan een bedrijf in onder andere grondverzet en kraanverhuur. De maatschap is vorig jaar gestart met agrarisch natuurbeheer naast de graanteelt.

Meer grutto’s maar minder kuikens in 2020

In 2020 waren er meer broedparen, maar minder weidevogelgezinnen dan in 2019. Ieder jaar wordt een broedparen en alarmtelling uitgevoerd in twee delen van het weidevogelgebied Drostendiep. In de deelgebieden Galgaten en Dalen-Zuid is het succes van de weidevogels nog het grootst. Daarom worden deze gebieden extra gemonitord om snel in te kunnen springen op wat we zien. De andere gebieden worden eens in drie jaar geteld via het BMP (broedvogelmonitoring project).

Akkerranden staan in bloei!

Margrieten, klavers en klaprozen bloeien op dit moment in de akkerranden van akkerbouwers. De akkerranden zijn mooi om te zien en heel nuttig. Met deze randen vergroten de boeren de biodiversiteit aan de randen van de akker en willen daarmee het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen omlaag brengen.

Geelgors met stip op 1 in wintervoedselakker

Bijna 60% van de vogels die afkomen op wintervoedselakker zijn geelgorzen. Vooral in de maanden december en januari zijn er meer dan 5.000 vogels geteld waarvan 3.000 geelgorzen. Wintervoedselakkers zijn ingezaaid met verschillende soorten graan, zonnebloemen en korenbloemen. De wintervoedselakkers worden niet geoogst.

App helpt bij bepalen van schadedrempel in graan

Lieveheersbeestjes, spinnen, sluipwespen en andere natuurlijke plaagbestrijders kunnen helpen om schade door bladluizen en ander plaaginsecten te beperken. Met de app IPM Toolbox kun je nu de schadedrempel bepalen.

400 km akkerranden ingezaaid in Drenthe en Oost-Groningen voor schoner water

Deze maand zaaien deelnemers van het project ‘Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen’ de randen van hun akkers in met een mix van bloemen en grassen. Met deze randen vergroten de boeren de biodiversiteit aan de randen van de akker en willen daarmee het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen omlaag brengen. Aan het project doen meer dan 100 boeren mee uit Drenthe en Oost-Groningen. Samen zaaien ze met 2.000 kg zaaizaad 400 kilometer akkerrand in het hele gebied van waterschap Hunze en Aa’s.

Uw erf toekomstbestendig met Schoon Erf, Schoon Water

Uw erf op orde en voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving ten aanzien van erfafspoeling? Dat is wat het project Schoon Erf, Schoon Water Drentse Veenkoloniën u biedt. Dit unieke project voor akkerbouwers en loonwerkers levert u een aantal voordelen op:

Schoon erf, Schoon water in Drentse Veenkoloniën nu ook digitaal

Met het project Schoon Erf, Schoon Water Drentse Veenkoloniën kunnen akkerbouwers en loonwerkers in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa’s van het Drentse deel van de Veenkoloniën aan de slag met het verminderen én voorkomen van erfemissie. Sinds eind februari kunnen akkerbouwers en loonwerkers in de Drentse Veenkoloniën ook gebruik maken van de website www.schoonerfschoonwater.nl

Eikenprocessierups natuurlijk bestrijden begint al in het najaar

Wapserveen –  Het lijkt misschien nog ver weg, maar om overlast van de eikenprocessierups komende zomer tegen te gaan, is het verstandig om nu al met de voorbereidingen te beginnen.  ‘Eikenprocessierupsen natuurlijk bestrijden begint al in het najaar’, zegt voorzitter Ton Spijkerman van Boermarke Wapserveen.

Regiodeal en Agenda BBB sluiten goed op elkaar aan

Drentse Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit als basis voor inzet middelen Regio Deal Natuurinclusieve landbouw: initiatieven zijn welkom

Verdiepingsslag voor Achterste Diep

Agrarische Natuur Drenthe speelde donderdag 10 oktober op uitnodiging van Prolander een rol bij de workshop Verdiepingsslag Achterste Diep.

Schoon erf, schoon water

Er is nog ruimte voor deelname aan het DAW-project: Schoon Erf, Schoon Water.

Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit

De partners die acht jaar geleden het Drents Groenmanifest opstelden, hebben een nieuwe toekomstvisie gepresenteerd. Het Drentse platteland moet in 2030 meer ruimte bieden aan biodiversiteit. En kringlooplandbouw en natuurinclusief zijn vanzelfsprekend, blijkt uit het manifest dat vrijdag werd overhandigd aan provinciale politici.

Promotiefilm

Agrarische Natuur Drenthe (AND) was vier keer te zien in het televisieprogramma Ondernemend Nederland dat wordt uitgezonden op RTL 7 en RTL Z.

Extra impuls voor behoud akker- en weidevogels

Provincie Drenthe heeft ruim twee miljoen euro extra Europees geld beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling ‘Agrarisch Natuurbeheer 2019-2021’. Gedeputeerde Henk Jumelet: ‘We weten dat de biodiversiteit onder druk staat. Met deze forse financiële bijdrage dragen we bij aan het versterken van de leefgebieden van flora en fauna.’

Schoon Erf Schoon Water Veenkoloniën van start

Het project “Schoon erf, schoon water Veenkoloniën” gaat van start in het Drentse deel van de Veenkoloniën in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa’s. Akkerbouwers, loonwerkers en melkveehouders, die met gewasbeschermingsmiddelen op hun erf werken, kunnen hierbij subsidie kunnen krijgen voor het doen van investeringen om erfemissie te voorkomen.

Eerste resultaten eikenprocessierups zichtbaar

Een paar maanden na de start van het Project Natuurlijke aanpak van de eikenprocessierups door biodiversiteit’  van Boermarke Wapserveen worden de eerste resultaten al zichtbaar. Op de proeflocatie zitten aanzienlijk minder rupsen dan verderop in het dorp.

Tuintips in strijd tegen eikenprocessierups

Boermarke Wapserveen heeft een flyer beschikbaar met tips voor meer biodiversiteit in de tuin als wapen tegen de eikenprocessierups.

Agrarische Natuur Drenthe kan van start

Coöperatie Agrarische Natuur Drenthe, de nieuwe organisatie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Drenthe, kan van start. Afgelopen dinsdag 28 maart gaven in Grolloo zowel de ledenraad van Het Drents Collectief als de algemene ledenvergadering van de Agrarische Natuurvereniging Drenthe het groene licht voor de fusie.

Reddingsplan voor weide- en akkervogels in Drenthe

In Drenthe ligt een reddingsplan voor de akker- en weidevogels. De beheerders van natuurterreinen, Het Drents Collectief/Agrarische Natuurvereniging Drenthe, Drents Particulier Grondbezit, Werkgroep Grauwe Kiekendief, Landschapsbeheer Drenthe, de vrijwillige weidevogelbeschermers, De Drentse Boermarken en jagervereniging KNJV hebben overeenstemming over de inhoud van een plan van aanpak.

Evaluatie weidevogelbeheer in het Drostendiep

Het Drents Collectief/ ANV Drenthe hield dinsdag 1 november de jaarlijkse evaluatieavond weidevogelbeheer in Erm. Voor deze bijeenkomst waren de 54 deelnemende grondeigenaren, de weidevogelvrijwilligers, de plaatselijke WBE’s en de terreinbeherende organisaties uitgenodigd.

Broedseizoen 2016 Drostendiep succesvol

Het broedseizoen 2016 zit er weer op. Het beekdal van het Drostendiep bij Dalen is het enige gebied in Drenthe met de officiële doelstelling weidevogelbeheer. De resultaten van de door vrijwilligers gevonden nesten waren beter dan vorig jaar.

Drentse Staten willen meer actie inzake weidevogel

Provinciale Staten van Drenthe willen dat alles op alles wordt gezet om de weide- en akkervogelstand in de provincie te redden. Een motie van GroenLinks Statenlid Henk Nijmeijer hierover is gisteren aangenomen.