Nieuws

Drieluik Ledenavond - Nr. 2 door team Rolde

Drieluik Ledenavond - Nr. 2 door team Rolde

In deze driedelige serie blikken we terug op de geslaagde ledenavond van Agrarische Natuur Drenthe gehouden op 2 november jl. te Grolloo.

Agrarische Natuur Drenthe: Ecologisch rendement waarmaken

Naast alle jaarlijks terugkerende werkzaamheden gebruikte Agrarische Natuur Drenthe 2023 om de kwaliteit van het natuurbeheer te verbeteren. ‘Er is veel bereidheid om te investeren in agrarische natuur. We verwachten in de komende jaren een forse groei. Die verwachte groei moeten we dan ook waarmaken in ecologisch rendement’, hield Joop van Duijnhoven, coördinator ANLb & Projecten de ruim 80 aanwezigen voor.

Na 6 jaar agrarisch natuurbeheer was het in 2023 tijd voor een kwaliteitsslag. Normaliter wordt jaarlijks een zesde deel van het agrarische natuurbeheer geschouwd. Omdat in 2022 een belangrijk deel van de percelen niet voldeed aan de gestelde randvoorwaarden, werd in 2023 90 procent van het totale areaal agrarisch natuurbeheer aan een schouw onderworpen. Waar het omgaat, geeft van Duijnhoven aan, is het halen van ecologisch rendement. ‘Hoe meer geld er beschikbaar komt voor agrarisch natuurbeheer, des te belangrijker wordt kwaliteit. Dat hebben wij met elkaar in de hand.’

De leden van AND zijn enthousiast en zetten zich graag in voor het leveren van kwaliteit. AND stimuleert beheerders waar het kan, en spreekt beheerders aan waar het moet. Samen sterk staan voor kwaliteit. Hier en daar zijn kortingen op de beheervergoeding afgesproken. Op één situatie na begrepen de betrokken beheerders dat het beheer in uitzonderlijke gevallen onvoldoende was.

In 2023 is veel werk verzet om afspraken te maken met beheerders. Zo werd er 50 hectare meer beheer in open akkerland weggezet. Ging de monitoring van broedvogels gewoon door. En werkte gebiedscoördinator Susanne Molenkamp nauw samen met twee studenten van het Van Hall Larenstein aan gebiedsgerichte vraagstukken.

Meer samenwerking en zichtbaarheid in de provincie

Kenmerkend voor de ontwikkeling van AND is dat steeds meer andere organisaties de expertise van AND weten te vinden. Zo werkte AND afgelopen jaar veel samen met Landschapsbeheer Drenthe (LBD) aan het versterken van cultuurhistorische landschapselementen. De organisaties wisselden kennis met elkaar uit met betrekking tot beheerplannen, en is er beheer van cultuurhistorische landschapselementen in Zuidwest Drenthe overgegaan van LBD naar het ANLb.

Ander voorbeeld van samenwerking betreft het beheer van 400 kilometer water- en slootranden in afstemming met de waterschappen en provincie. Belangrijkste doel van het randenbeheer is het goed houden van de waterkwaliteit. In Darp deed Weijnand Saathof samen met het Centrum Landbouw en Milieu (CLM) onderzoek naar afspoeling op een bolle es. Uit deze proef is gebleken dat de afspoeling op die plek met factor 10 afgenomen is. En samen met waterschap Hunze en Aa’s kijkt AND naar extra bodemmaatrelen die uit- en afspoeling moeten verlagen.

‘Het ontsluiten en delen van kennis wordt steeds belangrijker. Met die woorden sluit veld- en communicatiemedewerker Ruben Burgler de presentaties van zijn collega’s af. ‘Alle kennis die er is, moet ook voor elke beheerder beschikbaar zijn.’ Door te werken met servicemails en het bundelen van waardevolle kennis op de website, is AND op weg naar een beter ontsluiting hiervan.

De een-op-een terugkoppeling blijft te allen tijde bovenaan staan. ‘Maar door informatie ook centraal beschikbaar te maken’, vervolgt Ruben, ‘verwachten wij samen met de beheerders de kwaliteit van het beheer te kunnen gaan verbeteren.’ Met nieuwsbrieven en met het bereiken van specifieke doelgroepen via social-media werkt AND aan meer zichtbaarheid en een grotere herkenbaarheid in de provincie Drenthe. Een strategische stap hierin is ook de gezamenlijke huisstijl met de landelijke koepel BoerenNatuur.

Beeld: Herbert Sturing Fotografie