Mijn BoerenNatuur

Nieuws

Hotspot Veldleeuwerik: Afstemming AND en Waterschap Hunze en Aa's

Hotspot Veldleeuwerik: Afstemming AND en Waterschap Hunze en Aa's

Het Waterschap Hunze en Aa’s hanteert net zoals het ANLb een habitatbenadering: Het Waterschap gaat uit van aangepast (maai)beheer waarbij de ecologische mogelijkheden voor soorten zodanig worden verruimd dat het hele seizoen een aantrekkelijk habitat beschikbaar is.

Hierbij wordt het broedgedrag van algemeen voorkomende soorten en kwetsbare en zeldzame soorten als uitgangspunt genomen. De maaiactiviteiten worden afgestemd op, waar en wanneer de vogels langs de watergangen kunnen broeden.

Het op voorhand sparen van begroeiing in ruimte en tijd is een veel effectievere manier van het voorkomen van slachtoffers onder dieren dan de individubenadering: het vaststellen van beschermde soorten op het maaitraject, door middel van het zogenaamde voorlopen, en het vervolgens sparen van die delen waar (nesten van) beschermde soorten zijn aangetroffen

Binnen de habitatbenadering is er ook nog ruimte voor maatwerk. Het waterschap houdt waar mogelijk rekening met aanwezige “hotspots” zoals ze door AND zijn vastgesteld op bijvoorbeeld het Eexterveld, door deze stukken pas later in de planning op te nemen.

Als AND zijn wij onder de indruk van de werkwijze van het waterschap gegeven hun opdracht om in korte tijd met beperkte inzet van mensen en middelen maar liefs jaarlijks in Drenthe 3.500 km aan watergangen te onderhouden.

Lees de uitgebreide uitkomsten van het langjarige onderzoek 'Broedvogels en watergangbeheer' via deze link.

Tekst: Joop de Vries | foto voorpagina: smalspoortrekker maait het maaipad (bron: Grauwe Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels)