Mijn BoerenNatuur

Bufferstroken

Bufferstroken

Bufferstroken

Drift en afspoeling zijn routes waarlangs ongewenste stoffen in de sloot terecht kunnen komen. Percelen slim inrichten kan dit verminderen. Effectieve maatregelen zijn: het aanleggen van bufferstroken, natuurvriendelijke oevers, helofytenfilters en infiltratiegreppels. Bufferstroken stimuleren ook de functionele biodiversiteit in en rond het perceel. De insecten die op de bloeiende kruiden afkomen, dragen bij aan natuurlijke plaagbestrijding en zijn voedsel voor vogels. In deze kaart ziet u een overzicht van alle gerealiseerde bufferstroken in het Waterschap Drents Overijsselse Delta per 2024.

Lees hier meer over de maatregelen:

Effectiviteit van een bufferstrook

Binnen het DAW project is door Agrarische Natuur Drenthe een onderzoek uitgevoerd waarbij de afspoeling van water van een perceel en het effect van een bufferstrook echt is gemeten. Hieruit is gebleken dat in de periode november 2022 - januari 2023 op een perceelsgedeelte zonder buffer ruim 3000 liter afspoelde richting de sloot en op het gedeelte ernaast mét groene buffer slechts 360 liter. Dit laat zien dat een buffer niet voor niets wordt aangelegd.

Proefopstelling van een perceelsgedeelte mét bufferstrook en van een perceelsgedeelte zónder bufferstrook

De proef is uitgevoerd naast een bol perceel. Op de afbeelding is te zien dat de proefopstelling is opgedeeld in twee bufferstroken. De linker bufferstrook heeft een goot aan de voorkant en de rechter bufferstrook aan de achterkant. Voor een evenredige afspoeling vanaf het perceel zijn er op het perceel dijkjes aangelegd (witte lijnen). Vanuit de goten lopen er twee buizen onder het pad door richting de slootkant. Daar wordt het regenwater opgevangen door twee zogenaamde 'debietmeters'. In de debietmeters wordt het water in een bakje opgevangen. De bakjes kantelen elke keer als er een bepaalde hoeveelheid water is opgevangen. Het aantal kantelmomenten staat vervolgens aan een bepaalde hoeveelheid water.

CLM heeft o.a. van deze proef een adviesrapport geschreven. Deze is hier te lezen.