Mijn BoerenNatuur

Uitvoeringsplan Boerenlandvogels 2021-2025

Uitvoeringsplan Boerenlandvogels 2021-2025

Uitvoeringsplan Boerenlandvogels 2021-2025

In 2019 is het Plan van Aanpak akker en weidevogels 2017-2019 geëvalueerd. Daarbij is zowel gekeken naar de akker- en weidevogelpopulaties in Drenthe als naar de samenwerking tussen partijen. Om een structurele verbetering voor de situatie van de boerenlandvogels te bereiken, is afgesproken toe te werken naar een nieuw uitvoeringsplan akker- en weidevogels. Dit heeft geleid tot het Uitvoeringsplan Drentse Boerenlandvogels 2021-2025.

Met vrijwilligers en tal van organisaties werkt de provincies samen in het zogenaamde ‘Ermberaad 2.0’. Onder deze paraplu wordt gewerkt aan het verbeteren van de leefomgeving van boerenlandvogels (‘biotoopherstel’) en aan het bestrijden van predatie (preventief en deels door bejaging van de vos).

Agrarische Natuur Drenthe heeft Kenniscentrum Akkervogels – Grauwe Kiekendief gevraagd voor de 4 kansrijke akkervogelgebieden (2017-2019) een gebiedsplan op te stellen. Binnen dit gebiedsplan wordt gestreefd om de ecologische behoeften van akkervogels substantieel te versterken met gebiedsbrede inzet van akkervogelbeheer geïnitieerd door lokaal samenwerkende partners. In navolging van de 4 bestaande werkgebieden worden in 2021 voor 2 nieuwe werkgebieden Smilde/Hijken/Ravenswoud en Grolloo/Amen/Nooitgedacht ook gebiedsplannen opgesteld. Zie hieronder de kaart voor de 6 kansrijke werkgebieden:

  1. Langelo/Zeijen/Huis ter Heide
  2. Drentsche Aa/Eexterveld
  3. Veenkoloniën/Odoorn/Westdorp
  4. De Broekstreek
  5. Smilde/Hijken/Ravenswoud (nieuw)
  6. Grolloo/Amen/Nooitgedacht (nieuw)

Afbeelding 1: Kansrijke akkervogelgebieden

De gebiedsplannen vormen voor AND het uitgangspunt voor het samenstellen van een maatregelenpakket dat in gezamenlijkheid wordt gedragen door de gebiedspartners.

Gedurende het Uitvoeringsplan Boerenlandvogels (2021-2025) gaat AND de bestaande 4 gebiedsplannen doorontwikkelen. Naast inzet van agrarisch natuurbeheer (ANLb) kan worden gedacht aan de maatregelen vanuit de Niet Productieve Investeringen, maar ook de maatregelen die voortkomen uit het Bermberaad.